ข้อแนะนำทางพระพุทธศาสานาในการดำเนินชีวิต

How to tips for life ridwan meah unsplash

บางครั้งเรารู้สึกหลงทางและไม่รู้ว่าจะจัดการกับความท้าทายในชีวิตและบรรลุเป้าหมายเชิงบวกได้อย่างไร เราถึงกับนิ่งงันว่าจะเข้ากับคนอื่นอย่างดีขึ้นได้อย่างไร เมื่อเราพิจารณาคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา เราจะพบแนวทางปฏิบัติมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน ทุกเวลา ในทุกวัฒนธรรม

คุณสมบัติที่จะปลูกฝังเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

 • ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ - ด้วยเวลา คำแนะนำ ความช่วยเหลือ และทรัพย์สิน
 • วินัยในตนเอง - เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมหรือการพูดที่ทำลายและเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในทุกวิถีทางที่คุณทำได้
 • ความอดทน - ด้วยความลำบากในการช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อไม่ให้โกรธหรือหงุดหงิด
 • ความกล้าหาญและความยืนยง - ไปต่อไม่ว่าจะเจอเรื่องยากแค่ไหน
 • ความมั่นคงทางจิตใจและทางอารมณ์ - เพื่อยังคงมุ่งเน้นและไม่ถูกโยนออกจากเส้นทาง
 • การแยกแยะ – ระหว่างสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นอันตราย และสิ่งที่เหมาะสมกับสิ่งที่ไม่เหมาะสม

วิธีสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้อื่น

 • จงมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ - ด้วยเวลา ความสนใจ และพลังงานของคุณ
 • จงพูดอย่างปรานี - ระลึกว่าไม่เพียงแต่สิ่งที่คุณพูดแต่วิธีพูดของคุณส่งผลถึงผู้อื่นด้วย
 • จงพูดและกระทำอย่างมีความหมาย - ส่งเสริมให้ผู้อื่นพัฒนาทักษะเชิงสร้างสรรค์ของพวกเขา
 • จงเป็นตัวอย่างที่ดี - โดยปฏิบัติตามสิ่งที่คุณแนะนำ

วิธีในการบรรลุเป้าหมายเชิงบวกของคุณ

 • จงมีความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันเป็นสมเหตุสมผลและมีความมั่นใจในความสามารถของคุณที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น
 • จงรักษาวินัยในตนเอง - เพื่อจดจ่ออยู่กับเป้าหมายโดยไม่หลงทางหรือทำอะไรที่อาจเป็นอันตรายต่อการบรรลุเป้าหมาย
 • จงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ - ด้วยเวลาและความพยายามในการทำงานไปสู่เป้าหมาย
 • จงเปิดใจกว้าง - เรียนรู้ต่อไปตลอดเวลาเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย
 • จงรักษาความรู้สึกมีศักดิ์ศรีในตนเอง - ไม่ประพฤติในทางที่น่าละอายที่อาจเป็นอันตรายต่อการบรรลุเป้าหมาย
 • จงรักษาความเอาใจใส่ - ในการที่พฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบจะส่งผลเสียต่อทีมของคุณอย่างไร
 • จงแยบยลอย่างระมัดระวัง - ระหว่างสิ่งที่จะช่วยและสิ่งที่จะขัดขวางความก้าวหน้าของคุณ

คุณสมบัติที่จะปลูกฝังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงบวกของคุณ

 • การมีความพอใจ - ในการบรรลุเป้าหมายตามความเป็นไปได้ ไม่โลภในสิ่งที่ไม่สมจริง
 • การไม่หงุดหงิด ขุ่นเคือง หรือเป็นปฏิปักษ์กับผู้อื่น - เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 • การจดจ่ออยู่กับเป้าหมาย - และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณจะได้บรรลุเป้าหมาย
 • การทำจิตใจให้เชื่อง - รักษาความสงบและความสมดุลทางอารมณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
 • การระลึกไว้เสมอว่าทุกสิ่งเปลี่ยนไป - ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหน สภาพจิตใจและอารมณ์ของคุณไม่คงที่หรือถาวร แต่สามารถปรับปรุงได้
 • การรักษาความสงบของจิตใจ - จากการรู้ว่าคุณกำลังพยายามทำให้ดีที่สุด

วิธีที่จะควบคุมชีวิตของคุณ

 • จงอย่าอยู่ในสถานะที่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจของคุณเอง – ซึ่งทำให้คุณประนีประนอมหลักการและทำในสิ่งที่คุณเสียใจ
 • จงหลีกเลี่ยงการนอกใจ ถ้าคุณมีคู่สัมพันธ์ทางเพศ – มันย่อมนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนและปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 • จงอย่ามุ่งมั่นเพื่อตำแหน่งที่สูงและมีความรับผิดชอบมากมาย - เพราะมันจะต้องใช้เวลาและพลังงานทั้งหมดของคุณ
 • จงอย่าให้คนอื่นโน้มน้าวให้คุณเลิกนิสัยเชิงบวกของคุณ เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่สูบบุหรี่ และการออกกำลังกาย - มันจะทำลายสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ
 • จงอย่าผูกมัดตัวเองให้ทำในสิ่งที่คุณไม่สามารถทำสำเร็จได้ - มันจะทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง
 • จงละเว้นจากการกระทำโดยประมาท - มันทำให้เกิดผลเสีย

คุณสมบัติให้พัฒนาตนคุณสมบัติในการพัฒนาที่ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาในสถานการณ์ที่ท้าทาย

 • จงไม่ตื่นเต้น - เมื่อถูกชมหรือวิจารณ์
 • จงมีสติไม่ยึดติดหรือเป็นปฏิปักษ์ - เมื่อพบคนที่เราผูกพันหรือไม่ชอบ
 • จงไม่ประพฤติตนในทางที่ขัดกับหลักธรรมที่ดี - เมื่อทำกิจกรรมตามปกติ
 • จงไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งของ - เมื่อมีทรัพย์สินมากหรือมีทรัพย์มาก จนละเลยเป้าหมายที่สูงขึ้นไป
 • จงไม่รู้สึกสงสารตัวเอง - เวลาป่วยหรือเจ็บปวด แต่ใช้เป็นพฤติการณ์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและบุคลิกลักษณะภายใน
 • จงพยายามเอาชนะข้อบกพร่องและบรรลุถึงศักยภาพเชิงบวกอย่างเต็มที่ - ตลอดเวลา
Top