selflessness of a person


Other languages

العربية: انعدام الذاتية الشخصية
Tiếng Việt: nhân vô ngã, sự vô ngã của một con người

Related terms

Top