selflessness of all phenomena


Other languages

العربية: انعدام ذاتية الظواهر
Français: absence de soi de tout phénomène
Tiếng Việt: pháp vô ngã, vạn pháp không có tự tánh

Related terms

Top