Selflessness of phenomena

Redirected from Lack of an impossible "soul" of phenomena

The total absence (voidness) of an impossible manner of establishing the existence of any phenomenon.

Tibetan: ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད། chos-kyi bdag-med

Sanskrit: dharmānātman

Synonyms: Identitylessness of phenomena; Lack of an impossible "soul" of phenomena


Other languages

العربية: انعدام ذاتية الظواهر
Deutsch: Selbstlosigkeit von Phänomenen
Français: Absence de soi de tout phénomène
Tiếng Việt: Pháp vô ngã, vạn pháp không có tự tánh

Related terms

Top