ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಬೌದ್ಧ ಜೀವನ: ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗ

ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವು ನಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯದ ಅರಿವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೈತಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಮೂರು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು (ತ್ರಿಶಿಕ್ಷಾ), ಬೌದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷವಾದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

Top