ชีวิตชาวพุทธที่สมบูรณ์: มรรคแปด

ศาสนาพุทธเสนอวิธีการที่มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาสมาธิและการแยกแยะการรับรู้ของเราไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์มากมาย และนำทางชีวิตของเราตามหลักจริยธรรมด้วย แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะได้สิ่งหล่านี้ภายใต้เนื้อหาหรือบริบททางศาสนา ดังนั้น ที่นี่ เราจึงได้นำเสนอการฝึกฝนทั้ง 3 ประการ พร้อมหนทางสู่การดับทุกข์ทั้ง 8 ประการ หรือที่เรียกว่า มรรคแปดมาอธิบายไว้ภายใต้เนื้อหาทางพุทธศาสตร์และปรัชญาในฐานะเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น
Top