ອາຈານ ແລະ ນັກແປ ບາງຄັ້ງກໍຜິດພາດ

ນັກແປມັກມີຂໍ້ຜິດພາດ. ທ່ານບໍ່ຄວນຫຼັບຫູຫຼັບຕາອີງໃສ່ແຕ່ສິ່ງທີ່ເພິ່ນເວົ້າ, ຂຽນ, ຫຼື ສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອງບັນທຶກສຽງຂອງທ່ານ. ນັ້ນແມ່ນຄວາມບໍ່ສະຫຼາດ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໃນເວລາທີ່ຜູ້ຂ້າສອນ, ຜູ້ຂ້າສາມາດຫຼຸດປາກ ຫຼື ບາງຄັ້ງກໍເວົ້າສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນເວລາເຊັ່ນນັ້ນ, ທ່ານບໍ່ຄວນແຕ່ເຊື່ອຟັງສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນໃນພາຍຫຼັງໃນເຄື່ອງບັນທຶກສຽງຂອງທ່ານ. ດັ່ງທີ່ພຣະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້ກ່ຽວກັບຄຳສອນຂອງພຣະອົງເອງ: ທ່ານບໍ່ຄວນຮັບເອົາສິ່ງທີ່ເຮົາກ່າວມາ, ແຕ່ເຈົ້າຄວນວິເຄາະໃຫ້ຄືກັບຄົນທົດສອບຄຳ. ຢ່າອີງໃສ່ຄວາມເຊື່ອ ຫຼື ເອົາທຸກສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອງບັນທຶກ.

ຈົນກວ່າທ່ານຈະບັນລຸພູມິໂພທິສັດຂັ້ນທີເກົ້າ, ທ່ານຍັງຈະເຮັດຜິດພາດຢູ່. ຈົນເມື່ອທ່ານໄດ້ບັນລຸຈິດລະດັບເກົ້ານີ້ເທົ່ານັ້ນ ທ່ານຈິ່ງຈະຢຸດເຮັດຜິດພາດເວລາທີ່ອະທິບາຍສິ່ງຕ່າງໆ. ເມື່ອເຖິງຈຸດນັ້ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນທັງສີ່. ເມື່ອທ່ານໄດ້ບັນລຸຄວາມເປັນຈິງນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານຈະບໍ່ເຮັດຜິດອີກຕໍ່ໄປ.

ໃນຕອນຕົ້ນຂອງຄໍາສອນນີ້ ເຊັ່ນວ່າກ່ຽວກັບ ການຖືການປະພຶດຂອງພຣະໂພທິສັດ, ໂພທິຈາຣິຍາວະຕາຣະ (Engaging in Bodhisattva Behavior, Bodhicharyavatara), ເຖິງວ່າອາດຕະມາຈະບໍ່ຮູ້ວ່າມັນແປແນວໃດ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ອາດຕະມາໄດ້ເວົ້າແມ່ນວ່າ, ໃນເວລາທີ່ພຣະຂຸນຸ ລາມະ ຣິນໂປະເຊະ (Kunu Lama Rinpoche) ໃຊ້ເວລາສອງປີໃນພຸດທະຄະຍາອ່ານຄຳພີພາສາສັນສະກຣິດຂອງ ພຸດທະປາລິຕະ (Buddhapalita), ຂໍ້ຄວາມນັ້ນບໍ່ໄດ້ແປເປັນພາສາຕີເບດ. ນັ້ນແມ່ນການຫຼຸດປາກ. ສິ່ງທີ່ອາດຕະມາໝາຍເຖິງແມ່ນໜັງສືຫົວນັ້ນ, ສະບັບສະເພາະນັ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກແປເປັນຕີເບດ. ເນື້ອຄວາມໂດຍລວມທີ່ວ່າ ພຸດທະປາລິຕະ ບໍ່ໄດ້ຖືກແປເປັນພາສາຕີເບດ ນັ້ນແມ່ນບໍ່ຖືກ. ທ່ານອາດຈື່ໄດ້ວ່າອາດຕະມາໄດ້ເວົ້າວ່າພຣະເຈສອງຂະປະ (Je Tsongkhapa) ໄດ້ສຶກສາຂໍ້ພຣະຄໍາພີນັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມບັນລຸໃນແງ່ຂອງສິ່ງນັ້ນ. ທ່ານຄວນກວດເບິ່ງອາດຕະມາຄືນ ແລະ ຖາມ, ເພາະວ່ານັ້ນແມ່ນວິທີທີ່ຄວນເຮັດ. ບາງຄັ້ງ, ຄືກັບເຊັ່ນນີ້, ຄວາມຜິດພາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.

ຕົວຢ່າງ, ມື້ກ່ອນນີ້ ຄັ້ງທໍາອິດທີ່ອາດຕະມານໍາສະເໜີນິກາຍປຣາສັງຄິກະ (Prasangika) ແລະ ຈິດຕະມາຕຣະ (Chittamatra), ອາດຕະມາໄດ້ເວົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າໃນອາດຕະມາເສົາຕຣານຕິກະ (Sautrantika) ມີຊຸດຂອງຄໍາທີ່ມີຄວາມໝາຍຄືກັນສາມຄຳສຳລັບປາກົດການຈິງທີ່ເລິກແລບທີ່ສຸດຄື: ປາກົດການທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ຕົວຕົນທາງພາວະວິໄສ, ແລະ ປາກົດການບໍ່ຄົງທີ່. ອາດຕະມາຍັງໄດ້ເວົ້າອີກວ່າມີຄໍາພ້ອງຄວາມໝາຍອີກຊຸດໜຶ່ງສໍາລັບປາກົດການຈິງທົ່ວໄປຄື: ປາກົດການທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ, ຕົວຕົນທາງອະພິປັດຊະຍາ, ແລະ ປາກົດການຄົງທີ່. ອາດຕະມາໄດ້ເວົ້າຕໍ່ວ່າໃນນິດາຍຈິດຕະມາຕຣະ, ມີການນໍາສະເໜີປາກົດການທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງອື່ນ, ສ້າງຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ເປັນປາກົດການໃນຈິນຕະນາການໂດຍສິ້ນເຊີງ. ໃນລະບົບນັ້ນ, ປາກົດການໃນຈິນຕະນາການໂດຍສິ້ນເຊີງນັ້ນປາສະຈາກການມີຕົວຕົນຢູ່ແທ້ທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບັງຄັບ. ວານນີ້, ເມື່ອອາດຕະມາທົບທວນເນື້ອໃນ, ເຖິງວ່າມັນຈະບໍ່ໄດ້ແປແບບນັ້ນ - ນັກແປໄດ້ດັດແກ້ມັນເອງ - ອາດຕະມາໄດ້ແກ້ໄຂຕົນເອງເພາະອາດຕະມາໄດ້ຫັນຄືນການວາງຊຸດຄໍາພ້ອງຄວາມໝາຍສໍາລັບປາກົດການຈິງສອງປະເພດຕາມເສົາຕຣານຕິກະ. ດ້ວຍແນວນີ້, ມັນຫຼຸດປາກໄດ້ງ່າຍຫຼາຍ.

ທ່ານຄວນກວດເບິ່ງທຸກສິ່ງທີ່ເຫັນ, ໄດ້ຍິນ, ອ່ານ ແລະ ເຮັດ. ແມ່ນແຕ່ເປັນຜູ້ສອນ, ຫຼັງຈາກທີ່ອາດຕະມາໄດ້ສອນໄປແລ້ວ, ອາດຕະມາກໍກັບຄືນໄປກວດເບິ່ງວ່າໄດ້ເຮັດຜິດພາດຫຍັງບໍ່. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຜູ້ຟັງຄຳສອນກໍຄວນປະຕິບັດຄືກັນ.

Top