Chi Tiết Về Lục Độ Ba La Mật: Sáu Hạnh Hoàn Hảo

Nếu muốn giữ bồ tát giới, thì phải phát triển lục độ ba la mật, hay sáu thái độ sâu rộng. Trong phần trình bày tổng quát về Đại thừa, chúng tôi chia lục độ ba la mật thành hai bồ tư lương. Bồ công đức sẽ chuyển hóa thành các thân giác ngộ, để phổ độ chúng sinh, và bồ trí tuệ sẽ chuyển hóa thành Pháp thân, tâm toàn trí của một vị Phật. Nhưng phải thành tựu cả hai, vì chúng hỗ trợ lẫn nhau.

Top