རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་གོང་གི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

སྐད་ཡིག་གཞན།
རྒྱ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་སྲིད་དབང་འོག་བོད་གཞུང་རྩ་འཛུགས་གནང་བའི་བར་དུ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནི། ཡར་ཀླུངས་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་དང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་དང་མཉམ་དུ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དང་ཕྱིས་སུ་ནང་ཆོས་ལ་གནོད་སྐྱོན། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་སིལ་བུར་ཐོར་བ། བོད་ནང་རྒྱ་གར་ནས་ནང་ཆོས་སླར་གསོ་བྱུང་བ། ས་སྐྱའི་སྲིད་གཞུང་གི་མངའ་འོག་ཏུ་སོག་པོའི་གཙོ་སྐྱོང་། དེ་བཞིན་ཕག་གྲུ་དང་། རིན་སྤུངས། གཙང་པའི་སྲིད་དབངགི་དུས་སྐབས་བཅས་ཀྱི་ནང་ཁྱབ་ནས་ཡོད།
Top