ສະໜັບສະໜຸນພວກເຮົາ

ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມທຳນຽມພຸດໃນການເຜີຍແຜ່ເນື້ອຫາຄວາມຮູ້ ໂດຍບໍ່ມີການເກັບຄ່າ ແລະ ບໍ່ມີການໂຄສະນາ. ຄວາມສາມາດໃນການສືບຕໍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງການນີ້ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການປະກອບສ່ວນຂອງທຸກຄົນ. ຖ້າເຈົ້າເຫັນວ່າເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາເປັນປະໂຫຍດ, ກະລຸນາພິຈາລະນາບໍລິຈາກສະໜັບສະໜຸນພວກເຮົາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄັ້ງໜຶ່ງ ຫຼື ເປັນເດືອນໄປ.


FundraisingBox Logo

ໂອນຜ່ານທະນາຄານ

ຖ້າວິທີການບໍລິຈາກທີ່ກ່າວມາບໍ່ສະດວກສຳລັບເຈົ້າ, ພວກເຮົາຍັງຍິນດີຮັບບໍລິຈາກຜ່ານການໂອນທາງທະນາຄານ:

Berzin Archives e.V.
Deutsche Bank
Mehringdamm 35
10961 Berlin, Germany

BIC/SWIFT: DEUTDEDBBER
IBAN: DE61100700240327048500
ລະບຸຂໍ້ຄວາມ: ບໍລິຈາກ

ພວກເຮົາໃຊ້ເງິນບໍລິຈາກເຮັດຫຍັງແດ່

  • 15% ໃຊ້ກະກຽມ ແລະ ກວດແກ້ເນື້ອໃນໃໝ່ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ
  • 35% ໃຊ້ແປ ແລະ ກວດແກ້ເນື້ອໃນທີ່ເປັນພາສາອື່ນ
  • 5% ໃຊ້ກະກຽມເນື້ອໃນສຽງ/ພາບເຄື່ອນເໜັງສຳລັບເວັບໄຊ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ
  • 40% ໃຊ້ບຳລຸງ, ປັບປຸງ, ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ
  • 5% ໃຊ້ໃນວຽກບໍລິຫານ, ບັນຊີ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງກົດໝາຍ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ.

Top