การฝึกจิต

โลจงคือแนวทางการฝึกฝนจิตในทางพุทธศาสนาธิเบตที่ช่วยให้เรา เกิดความเข้มแข็งมั่นคงเมื่อเผชิญความท้าทายของชีวิต โดยเปลี่ยนสถานการณ์เชิงลบให้เป็นโอกาสในการพัฒนาความรักความเมตตา และความเข้าใจ
Top