Chuyển Hóa Tự Thân Bằng Lam-rim, Đường Tu Tuần Tự Đến Giác Ngộ

Giáo pháp lam-rim truyền thống của Tây Tạng trình bày các phương pháp chi tiết để thành tựu các mục tiêu tâm linh ngày càng cao cả hơn cho những tái sinh tốt đẹp hơn, giải thoát khỏi tái sinh và giác ngộ hoàn toàn. Ở đây, chúng ta sẽ xem xét phạm vi rộng lớn của giáo pháp lam-rim, bắt đầu với giải thích về cách ba cấp độ động lực phù hợp với Tứ Diệu Đế.
Top