Cần Có Lam-rim, Để Tu Tập Mật Tông Một Cách Hữu Hiệu

Mật tông là một pháp tu rất cao cấp, đòi hỏi một nền tảng vững vàng, để đạt được bất kỳ kết quả tích cực nào. Quan trọng nhất là phải chân thành kết hợp từng giai đoạn một trong ba giai đoạn động lực của Lam-rim, nếu không thì hành trì Mật tông của chúng ta sẽ không đầy đủ và thiếu ý nghĩa.

Top