مدیتیشن: نکات اصلی

چند نوع عام مراقبه وجود دارد. برای آنکه هر یک از آنها را به‌طور مؤثر انجام دهیم، باید با دقت و قاطعیت بدانیم کدام حالت ذهنی را می‌خواهیم پرورش دهیم. جزئیات شامل این است که بدانیم بر چه چیزی متمرکز باشیم، جزئیات مرتبط با چیزی که بر آن متمرکز هستیم چیستند، چگونه ذهنمان را با آن مرتبط کنیم، چه چیزی به پیشرفت این حالت ذهنی کمک می‌کند، چه چیزی مانع از آن است، وقتی این حالت ذهنی را به‌دست آوریم کاربرد آن چگونه است و چه چیزی آن را از میان می‌برد. برای مراقبه لازم است که شرایط خاصی را فراهم آوریم، حالت خاص بدن و نشستن، و بدانیم چگونه آن جلسات را به پایان بریم.

Top