Thiền: Các Điểm Chính

Có một số pháp thiền chung. Để thực hành bất kỳ pháp thiền nào trong số này một cách hiệu quả thì ta cần phải biết rõ tâm thái mà mình muốn tạo ra một cách chính xác và quyết đoán. Các chi tiết bao gồm biết rõ mình cần tập trung vào điều gì, những chi tiết liên quan đến đối tượng chính này, cách mà tâm thức nên liên hệ đến nó như thế nào, điều gì sẽ giúp cho việc phát triển trạng thái này, điều gì sẽ cản trở nó, ứng dụng của nó là gì một khi ta đã đạt được tâm thái này, và nó sẽ loại bỏ những điều gì. Chúng ta cũng cần phải sắp xếp những điều kiện thích hợp để hành thiền, tư thế và chỗ tọa thiền thích hợp, cách bắt đầu và kết thúc các thời thiền.

Top