សមាធិ៖ចំណុចសំខាន់ៗ

ជាទូទៅវិធីសាស្រ្តនៃការបដិបត្តិសមាធិមានច្រើនប្រភេទណាស់ ។ ដើម្បីបដិបត្តិវិធីសាស្រ្តណាមួយឪ្យ មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ យើងចាំបាច់ត្រូវដឹងឪ្យច្បាស់ ថាតើយើងប្រាថ្នាចង់ចម្រើនចេតសិកមួយណាឪ្យពិតប្រាកដ ។ ចំណុចលម្អិតគឺរួមទាំងការដឹងឪ្យបានច្បាស់ថាត្រូវធ្វើការផ្តោតលើកសិណអ្វី តើអ្វីទៅជាចំណុចលម្អិតនៃកសិណមួយនោះ តើចិត្តរបស់យើងគិតចំពោះកសិណនោះរបៀបណា តើអ្វីជាជំនួយដើម្បីបង្កើតចេតសិកនោះឡើង តើអ្វីជាឧបសគ្គ ពេលសម្រចបានចេតសិកដែលយើងប្រាថ្នាចង់បា នហើយ តើត្រូវប្រើប្រាស់វាបែបណា ហើយតើចេតសិកនោះនឹងជួយលុបបំបាត់អ្វីបាន? យើងត្រូវការរៀ បចំលក្ខណៈឪ្យបានសមរម្យដើម្បីបដិបត្តិសមាធិផងដែរ ជំហរនិងកាយវិការនៃការបដិបត្តិ ទីអាសនៈ របៀបចាប់ផ្តើម និងរបៀបបញ្ចប់ការបដិបត្តិ ។

Top