រូបភាពត្សិនសាបសឺកុង រីនប៉ូជេ

ថេរៈត្សិនសាប សឺកុង រីនប៉ូជេ(Tsenshap Serkong Rinpoche)​គឺជាធម្មាចារ្យចម្បងមួយរូបក្នុងចំណោមធម្មាចារ្យរបស់ដាឡៃឡាម៉ាទី១៤ជាច្រើនរូបផ្សេងទៀត ហើយព្រះអង្គក៍ជាធម្មាចារ្យសំខាន់មួយរូបរបស់លោកបណ្ឌិត អាឡិចសាន់ឌឺ បឺហ្ស៊ីនផងដែរ។ ការមានអត្តចរិតសាមញ្ញមិនប្រកាន់ មិនវាយឫក មានការគិតប្រាកដនិយម និងមានភាពកំប្លុកប្លែងផងបានធ្វើឳយសាវ័កទីបេនិងសាវ័កបស្ចឹមប្រទេសគេគោរពស្រលាញ់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នា។ ព្រះអង្គជាមហាថេរៈនៃនិកាយទីបេទាំងអស់ និងបានបង្ហាញឳ្យគេឃើញនូវគុណភាពដ៍ល្អបំផុតក្នុងនាមជាបញ្ញាវន្ត ជាអ្នកបដិបត្តិដែលសម្រេចធម៌ បុគ្គលដែលមានជំនាញពិតប្រាកដ និងជាធម្មាចារ្យប្រកបដោយទឹកចិត្តមេត្តាមួយរូប។ នៅទីនេះលោកបណ្ឌិតអាឡិចសាន់ឌឺបឺហ្ស៊ីន​ ធ្វើការចែករំលែកការចងចាំនិងអនុស្សាវរីយ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក ក្នុងនាមជាសាវ័កជិតស្និទ ជាអ្នកបកប្រែនិងជាលេខាផ្នែកភាសាអង់គ្លេសមួយរូប ដែលបានធ្វើការជាមួយព្រះអង្គអស់រយៈកាលប្រាំបួនឆ្នាំ។
Top