Dodatkowe praktyki wiążące

Oprócz przyjęcia ślubów bodhisattwy i ślubów tantrycznych w czasie przekazu mocy anuttarajogi  zobowiązujemy się również do utrzymywania pewnych praktyk lub postaw wiążących nas ściśle z tantrą.

  • ślub (sdom-pa) to powstrzymywanie się od szkodliwego działania, podczas gdy praktyka wiążąca to angażowanie się w korzystne działanie. Zatem złożenie ślubu oznacza obietnicę powstrzymywania się od naturalnie destrukcyjnego działania, takiego jak zabijanie lub powstrzymywanie się od jakiejś formy etycznie neutralnego zachowania, takiego jak porzucenie nieustannego medytowania nad pustką, co ma szkodliwy wpływ na postęp duchowy.
  •  Podejmowanie praktyki wiążącej (dam-tshig, sanskr. samaja – przyrzeczenie, słowo honoru) oznacza, z drugiej strony podjęcie się zobowiązania do angażowania się w konstruktywne lub etycznie neutralne działania sprzyjające postępowi, takie jak szczodrość lub utrzymywanie seksualnej czystości.

Dziewięć pomocniczych praktyk wiążących (yan-lag-gi dam-tshig) to przeformułowania kilku rdzennych ślubów tantrycznych oraz sposobów poskromionego zachowania w Kalaczakrze, wyrażonych raczej w kategoriach zachowań, jakie należy podejmować niźli działań, jakich należy unikać.

Dziewięć dodatkowych praktyk wiążących

(1) Pozbywanie się czterech korzeni

Cztery rdzenne destrukcyjne działania, jakie usuwamy z naszego zachowania to (a) odbieranie życia innym, (b) branie tego, co nam nie zostało dane, (c) oddawanie się niewłaściwemu zachowaniu seksualnemu i (d) kłamanie. Ta praktyka wiążąca jest odpowiednikiem sposobów poskromionego zachowania Kalaczakry: od drugiego do czwartego i od jedenastego do czternastego.

[Zobacz: 25 rodzajów poskromionego zachowania w Kalaczakrze]

(2) Porzucenie alkoholu


Jest ona odpowiednikiem piątego sposobu poskromionego zachowania Kalaczakry. Owe dwie pierwsze praktyki wiążące są zatem pięcioma świeckimi ślubami przeformułowanymi jako praktyki wiążące.

(3) Unikanie niewłaściwych zachowań

Obejmuje to nigdy nie traktowania w zły i podły sposób naszych skupisk – ósmy zwyczajny rdzenny ślub tantryczny. Podobnie, jak w przypadku ósmego drugorzędnego ślubu bodhisattwy, w powiązaniu samodyscypliną etyczną, porzucamy zachowania sprawiające, iż możemy popaść w złą reputację.

[Zobacz: Zwyczajne rdzenne śluby tantryczne oraz Drugorzędne ślubowania bodhisattwy]

(4) Powierzanie się naszym mistrzom duchowym

Nie tylko unikamy wykpiwania lub wyszydzania naszych mistrzów duchowych – pierwszy zwyczajny rdzenny ślub tantryczny – ale we właściwy sposób im się powierzamy. Robimy to, tak jak w przypadku trzeciego drugorzędnego ślubu tantrycznego, nie działając wbrew nauce „Pięćdziesięciu strof o guru” (Bla-ma lnga-cu-pa, sanskr. Gurupanczaśika).

[Zobacz: Drugorzędne śluby tantryczne]

(5) Szanowanie i służenie naszym braciom i siostrom wadżry

Nie tylko unikamy obwiniania naszych braci i sióstr wadżry – trzeci zwyczajny rdzenny ślub tantryczny, lecz zawsze traktujemy ich z czcią i szacunkiem.

(6) Pielęgnowanie dziesięciu konstruktywnych działań

Nie tylko unikamy trywializowania i wykraczania przeciw jakimkolwiek słowom oświeconych dotyczących trzech zbiorów ślubów – drugi zwyczajny rdzenny ślub tantryczny, lecz aktywnie angażujemy się w dziesięć konstruktywnych działań powstrzymywania się od zabijania, kradzieży itd.

(7) Pozbywanie się przyczyn odwrócenia się od mahajany

Obejmuje to nigdy niezniechęcanie się i nieporzucanie miłości do czujących istot – czwarty zwyczajny rdzenny ślub tantryczny, jak również nieprzywiązywanie się do pełnego spokoju stanu wyzwolenia.

(8) Unikanie pogardzania mahajaną


Podobnie jak w przypadku szóstego zwyczajnego rdzennego ślubu tantrycznego, unikamy wyszydzania naszych własnych doktryn lub doktryn innych, w szczególności nauk sutr mahajany.

(9) Unikanie stąpania po przedmiotach szacunku lub przechodzenia nad nimi

Nie tylko unikamy niepolegania właściwie na substancjach, które wiążą nas ściśle z naszą praktyką tantryczną – trzynasty zwyczajny rdzenny ślub tantryczny, lecz unikamy okazywania braku szacunku wobec nich, na przykład poprzez deptanie lub przechodzenie na pomyślnymi symbolami narysowanymi na ziemi lub kwiatami ofiarowywanymi w tantrycznych rytuałach, rzucanymi w powietrze i opadającymi na podłogę.

Top