Luận Giải “Nền Tảng Mọi Phẩm Chất Tốt Đẹp” – Tsenshap Serkong Rinpoche

Trong “Nền Tảng Mọi Phẩm Chất Tốt Đẹp”, Tông Khách Ba (Tsongkhapa) đã ban những vần kệ thỉnh cầu nguồn cảm hứng, để noi theo lam-rim, đường tu tuần tự đến giác ngộ từ nền tảng của nó, đó là mối quan hệ lành mạnh với đạo sư, qua hai giai đoạn của Mật tông, suốt cả đường tu, cho đến khi giác ngộ.

Top