སེར་ཀོང་རིན་པོ་ཆེས་སློབ་མ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ལམ་རིམ་སྐོར་བཀའ་སྡུར་གནང་བ།

ང་ཚོའི་མི་ལུས་རིན་ཆེན་འདི་བཞིན་བྱ་བའི་རྟེན་གཞི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང་མི་ལུས་རིན་ཆེན་འདིས་ང་ཚོ་རང་གིས་རང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་གོ་སྐབས་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལ་ང་ཚོས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཆོས་ཉམས་ལེན་གྱིས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་། ང་ཚོའི་སྤྱོད་ལམ་དང་དེ་ལས་འབྱུང་ངེས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱེད་ཀ་མེད་བཟོ་ཡི་ཡོད།
Top