ལས་འབྲས་སྤྱིའི་དཔེ་མཚོན་ཁག

ལས་འབྲས་སྤྱི་ལ་སྒོམ་ཉམས་ལེན།

ཁར་རྩང་ང་ཚོས་ལས་འབྲས་སྤྱིའི་སྐོར་བཤད་པ་རེད། དེ་ནི་སྤྱོད་ལམ་གྱི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་དེ་རེད། ལས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། དེའི་ནང་གི་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོ་ནི་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་མི་དགེ་བའི་ལས་བཅུ་པོ་སྤོང་རྒྱུ་དང་དགེ་བའི་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་རེད། ང་ཚོས་ད་དུང་སྤྱོད་ལམ་གྱི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཁྱད་ཆོས་སྣ་ཚོགས་པའི་སྐོར་ལ་བཤད་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཐོག་མར་ལས་ངེས་པའི་ཆ་སྐྱེན་གྱི་སྐོར་བཤད་ཡོད། དེ་ནི་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་དགེ་བ་ཞིག་བྱས་ཡོད་ན། དེའི་འབྲས་བུ་ནི་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་ངེས་ཡིན་པ་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོས་ལས་འཕེལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལའང་བཤད་ཡོད་དེ། ལས་ཆུང་ངུ་བྱས་པ་དེའི་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་འབྱུང་སྲིད་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་སྒོམ་རྒྱག་སྟངས་སམ། ཡང་ན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ལྡན་པའི་གོམས་གཤིས་སྐྱེད་ཚུལ་ནི། སྤྱོད་ལམ་དང་དེའི་འབྲས་བུ་ངེས་པའི་སྐོར་དང་། བདེ་བ་ནི་དགེ་བའི་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་གི་ཡོད་པ། སྡུག་བསྔལ་དང་དཀའ་ངལ་གྱི་རིགས་རྣམས་ནི་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་རྗེས་འབྲས་ཡིན་པའི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་རེད།
 
ཁྱེད་རང་ལ་དགོས་སྲིད་པའི་བདེ་བའི་རིགས་མི་འདྲ་བའི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པ་དང་། རང་གིས་རང་ལ་ “འདི་དག་གི་རྒྱུ་རྣམས་གང་ཡོང་རྒྱུ་རེད་དམ་” ཞེས་འདྲི་དགོས། དེའི་རྗེས་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་དགེ་བའི་ལས་སྣ་ཚོགས་པའི་སྐོར་བསམ་བློ་བཏང་ནས་དེ་དག་ཇི་ལྟར་སྨིན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ལ་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡོད་པ། བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡོད་པ། བདག་པོའི་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། ཁྱེད་ཀྱིས་འབྲས་བུ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དང་། རང་ཉིད་ལ་འདོད་པའི་བདེ་བ། དགེ་བའི་ལས་བྱས་པ་དེ་རྒྱུ་བྱས་ནས་འབྲས་བུ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་འབྱུང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས། “ང་རང་བདེ་བ་དེ་འཐོབ་འདོད་འདུག་” ཅེས་བསམ་དགོས། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་ཀྱིས་བདེ་བ་འཐོབ་ཐབས་སུ་ཐག་གཅོད་བརྟན་པོ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་གྱི་རྒྱུ་རྣམས་གང་རེད་དམ། བདེ་བ་དེ་འཐོབ་པར་འགོག་རྐྱེན་བྱེད་མཁན་དེ་གང་རེད་དམ་ཞེས་བསམ་མནོ་གཏོང་དགོས། དེ་ནི་མི་དགེ་བའི་ལས་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་མུ་མཐུད་དེ་མི་དགེ་བའི་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་དང་དེ་དག་གི་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་དང་། མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ། བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ། བདག་པོའི་འབྲས་བུ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། མཐར་ཁྱེད་ཀྱིས། “ང་རང་དཀའ་ངལ་དང་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་གཅིག་ཀྱང་མྱོང་འདོད་མི་འདུག་” ཅེས་བསམ་གྱི་རེད། བྱས་ཙང་། ཁྱེད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བརྟན་པོའི་སྒོ་ནས་མི་དགེ་བའི་ལས་བཅུ་པོ་སྤོང་དགོས།
 
དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་འཕེལ་ཆེ་བ་སྟེ། ལས་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཐུབ་པའི་སྐོར་བསམ་བློ་བཏང་ནས། “ངས་ཐ་ན་དགེ་བའི་ལས་ཆུང་ཤོས་དེའང་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ངས་མི་དགེ་བའི་ལས་ཆུང་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ནའང་དེ་སྤོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་” ཞེས་ཐག་གཅོད་བརྟན་པོ་བྱེད་དགོས།

དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཆ་རྐྱེན་རྗེས་མ་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་ཏེ། དེ་གཉིས་ནི་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་བྱས་མེད་ན་འབྲས་བུ་དེ་མྱོང་གི་མེད་པ་དང་། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ངེས་ཅན་ཞིག་བྱས་ཡོད་ན། དེ་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་འགྲོ་བར་འབྲས་བུ་འབྱུང་ངེས་ཡིན་པའི་ལས་མ་བྱས་པ་དང་མི་འཕྲད་པ་དང་བྱས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ་གཉིས་རེད། དེ་དག་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་དཔེར་ན། མི་དགེ་བའི་ལས་བྱས་ནས་མི་དགེ་བའི་ནུས་པའམ་སྡིག་པ་བསགས་ཡོད་ན། དེ་ལ་གདམ་ཀ་གཉིས་ལས་མེད། དེ་གཉིས་ནི། ཁྱེད་ཀྱིས་འགྱོད་པ་ལ་སོགས་པའི་གཉེན་པོ་སྟོབས་བཞི་བསྟེན་ནས་ནུས་པ་དེ་མྱོང་མི་དགོས་པར་དག་སྦྱོང་བྱེད་ཆོག་པ་དང་། དེ་མིན་ཁྱེད་ཀྱིས་འབྲས་བུ་མྱོང་རྒྱུ་ངེས་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་དགེ་བའི་ལས་གང་རུང་ཞིག་བྱས་ཡོད་ན། དེ་ནི་དུས་ཚོད་སྔ་ཕྱིའི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས་འབྲས་བུ་བདེ་སྐྱིད་སྨིན་རྒྱུ་ཡིན་པ་ངེས་པ་རེད། དེ་བཞིན་མི་དགེ་བའི་ལས་བརྩམས་ཡོད་ན། དེའི་འབྲས་བུར་དཀའ་ངལ་དང་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་ངེས་རེད། དེ་དག་ནི་འབྱུང་ངེས་ཡིན་པ་དང་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལ་ཡིན་ཤག་བྱེད་ཆོག །ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་དགེ་སྡིག་གང་རུང་ཞིག་བསགས་ནས་དེའི་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་བ་ནི་མི་སྲིད་པ་ཞིག་རེད།
 
འོན་ཀྱང་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་དགེ་མི་དགེ་བའི་ནུས་པ་གང་ཡང་བསགས་མེད་ན། དེ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཞིག་ནམ་ཡང་མེད་པ་རེད། དཔེར་ན། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་འདོད་པའི་བདེ་བ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་བདེ་སྐྱིད་དེ་དག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྣམས་བསགས་མེད་ན། བདེ་བའི་རིགས་དེ་དག་མྱོང་མི་ཐུབ། དེ་འདྲའི་སྒོ་ནས་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱུ་རྣམས་བསགས་མེད་ན། འབྲས་བུ་མྱོང་གི་མ་རེད། རྒྱུ་རྣམས་བསགས་ཡོད་ན། དེ་ནི་ཆུད་མི་ཟ་བར་འབྲས་བུ་མྱོང་རྒྱུ་ངེས་པའི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས།

སྤྱོད་ལམ་གྱི་རྒྱུ་འབྲས་རྣམ་གཞག་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྣ་ཚོགས་པ།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་བྱས་ཡོད་ན། དེ་ནི་ཆུད་མི་ཟ་བ་ཡིན།

དེ་ལ་དཔེ་མཚོན་ཞུས་ན། སྔོན་བུ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཨ་མ་ཁང་པའི་ནང་སྒོ་ལྕགས་རྒྱག་ནས་བཅུག་པ་དང་། བཟའ་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་སྤྲད་པ་རེད། ཨ་མས་རང་གི་བུ་ལ་བཟའ་རྒྱུ་དགོས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པས། བུ་དེས་མེའི་ནང་ནས་གོ་ཐལ་ཏོག་ཙམ་ཁྱེར་ནས་དེ་ཆུ་དང་མཉམ་དུ་བསྲེས་ཏེ། རང་གི་ཨ་མར་སྤྲད་པ་རེད། མཐར་ཨ་མ་དེ་བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་མནར་ནས་ཤི་བ་རེད།
 
དེ་ནས་བུ་དེ་ཤི་ནས་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མའི་ནང་། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་འཛམ་གླིང་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་བཞིན་དུ་ཞལ་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་སྐྱེ་བ་བླངས་པ་རེད། བུ་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་བྱས་ནས་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་རེད། འོན་ཀྱང་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནའང་ད་དུང་ཁོང་ཧ་ཅང་སྙུང་གཞི་བཞེས་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་མཁན་གྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཞོགས་པ་ལྷུང་བཟེད་ཁྱེར་ནས་ཉེ་འཁོར་གང་སར་བསོད་སྙོམས་སློང་དུ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པའི་རབ་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་ལ་ལྷུང་བཟེད་ནང་ཁོང་ལ་ཁ་ལག་འཁྱེར་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། བྱས་ཙང་། རབ་བྱུང་བ་ཞིག་གིས་དགྲ་བཅོམ་པ་དེའི་ལྷུང་བཟེད་ཁྱེར་ནས་བསོད་སྙོམས་སློང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད། བསོད་སྙོམས་སློང་ཟིན་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་ཡོད་སར་སླེབས་པའི་སྐབས། བྱིའུ་ཞིག་སླེབས་ནས་ལྷུང་བཟེད་དང་དེའི་ནང་གི་བསོད་སྙོམས་ཚང་མ་ཁྱེར་ཕྱིན་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁོང་ལ་བསོད་སྙོམས་དེ་འཕྲོད་ཐབས་བྱུང་མེད།

དེ་ལྟར་མུ་མཐུད་དེ་ཉིན་དྲུག་བདུན་ཙམ་གྱི་རིང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བྱུང་བ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་ལ་བསོད་སྙོམས་འཕྲོད་ཐབས་གཞན་མེད་པ་རེད། དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་ཤཱ་རིའི་བུ་རང་གིས་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་ལ་བསོད་སྙོམས་སྦྱིན་ཐབས་གནང་བ་རེད། ཤཱ་རིའི་བུས་ལྷུང་བཟེད་དགྲ་བཅོམ་པ་དེའི་ཁང་པའི་ཕྱོགས་སུ་བསྣམས་པ་དང་ཁང་པའི་སྒོ་ཡལ་ཕྱིན་པ་དང་། སྒོའི་ནང་འཛུལ་ས་མེད་པ་སོང་ཙང་། ཁང་པའི་ནང་ཕེབས་ཐུབ་མེད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་དེས་སྔོན་བསགས་པའི་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་རེད།
 
དེ་ནས་ཤཱ་རིའི་བུས་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ནས་སྒོ་ཞིག་བཟོ་ཐབས་དང་བཅས་ལྷུང་བཟེད་ཁང་པའི་ནང་ཁྱེར་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་ནད་པ་དེའི་མདུན་གྱི་སའི་སྒང་ལ་བཞག་གནང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་ལྷུང་བཟེད་དེ་སའི་ནང་ཡལ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ཡང་དགྲ་བཅོམ་པ་དེའི་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་རེད། ལྷུང་བཟེད་དེ་སའི་འོག་ཏུ་ཐིམས་ནའང་། ཤཱ་རིའི་བུས་སླར་ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྒོ་ནས་ཁོང་གི་ཕྱག་སའི་ནང་བླུགས་ནས་ལྷུང་བཟེད་ཡར་བཏོན་པ་རེད། དེ་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་དེས་ཟས་བཟའ་ཐབས་དང་བཅས་གདོང་གི་འགྲམ་དུ་ཁ་ལག་ཡར་བཀྱག་པ་དང་ཁོང་གི་ཞལ་དེ་ཡང་ཡལ་ཕྱིན་པ་དང་། ཁ་ལག་བཟའ་སའི་ཞལ་དེ་ཡང་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད།

དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཧ་ཅང་ཁྱད་མཚར་པོ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་སྲིད་ནའང་། དེ་ནི་སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་སྨིན་པ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་དགྲ་བཅོམ་པ་དེས་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སྐྱེ་བ་སྔོན་མའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དང་། “ངས་ཨ་མར་ཁ་ལག་སྤྲད་མེད་པས། དེའི་འབྲས་བུར་ད་ལྟ་ངས་གང་ཡང་བཟའ་མི་ཐུབ་པ་དང་ཟས་མ་རག་པ་རེད། ཐ་ན་ང་རང་ད་ལྟ་ཐར་པའམ་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཡོད་ནའང་སྐྱེ་བ་སྔོན་མའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནི་ངེས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་ངས་རང་གི་ཨ་མར་གོ་ཐལ་གྱིས་བཟོས་པའི་ཕྱེ་ཐུག་སྤྲད་པ་སོང་ཙང་། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ང་ལ་བཟོས་ན། ངས་བཟའ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།” ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་རེད། དེ་ལྟར་ཁོང་གིས་གོ་ཐལ་ལས་བཟོས་པའི་ཕྱེ་ཐུག་དེ་བཞེས་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་མངའ་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རིགས་ཚང་མ་བསྟན་མཛད་པ་རེད། དཔེར་ན། ནམ་མཁར་འཕུར་བ་དང་རང་གི་ལུས་ནས་མེ་དང་ཆུ་སོགས་འབྱུང་བའི་རིགས་ཚང་མ་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་མཛད་ནས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསྟན་པའི་རྗེས་སུ་ཁོང་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རེད།
 
སྒྲུང་འདིས་ག་རེ་སྟོན་གྱི་ཡོད་ཅེ་ན། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་བྱེ་བྲག་ཅིག་བསགས་ཡོད་ན། ལས་དེ་ཆུད་མི་ཟ་བར་འབྲས་བུ་སྨིན་ངེས་ཡིན་པ་དང་། ཐ་ན་རང་ཉིད་ཐར་པའམ་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཡོད་ནའང་། གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་འབྱུང་ངེས་རེད།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་དག་སྦྱོང་བྱས་མེད་ན། དེ་དག་གི་འབྲས་བུ་སྨིན་ངེས་པ་རེད།

ངས་དྲི་བ་ཞིག་དྲིས་ན་འགྲིག་གི་རེད་དམ་ལགས།

འགྲིག་གི་རེད།

ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ལས་ཀྱི་ས་བོན་དེ་གཉེན་པོ་སྟོབས་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་མེད་པ་བཟོ་བ་དང་དག་སྦྱོང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དེ་དག་ཡིན་ནའང་ད་དུང་རང་གིས་བྱས་པའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མྱོང་དགོས་ངེས་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་རེད་འདུག །དེ་ཇི་ལྟར་སྲིད་དམ། 

ཁྱེད་ཀྱིས་མཛུབ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ནོར་འཁྲུལ་གང་བྱས་པ་རྣམས་ངོས་ལེན་དང་བཅས་བཤགས་པ་བྱས་ནས་རང་ཉིད་དག་སྦྱོང་ཆེད་དུ་གཉེན་པོའི་སྟོབས་སྣ་ཚོགས་པ་བསྟེན་ན། དེ་ནས་སྔོན་བསགས་པའི་ལས་སྣ་ཚོགས་པའི་འབྲས་བུ་མྱོང་དགོས་མེད། འོན་ཀྱང་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡིན་པས། གོང་དུ་ཞུས་པའི་དཔེ་མཚོན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚོས་རང་གིས་སྔོན་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་བྱས་པ་རྣམས་ལ་བཤགས་པ་མ་བྱས་པ་དང་རང་གིས་རང་དག་སྦྱོང་མ་བྱས་པ་སོང་ཙང་། ཁོང་ཚོས་དེ་དག་གི་རྗེས་འབྲས་མྱོང་དགོས་ཐུག་གི་ཡོད།
 
འདི་ལྟ་བུའི་གནད་དོན་ལ་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ནི་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ལོ་རྒྱུས་ནས་བྱུང་ཡོད་དེ། སྔོན་གྱི་དུས་སུ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ཡོད། དེའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་ཅེ་ན། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་མ་གྲོངས་བར་དུ་རྒྱལ་པོ་གྲོངས་ཀྱི་མེད་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དེའི་སྲས་རང་གི་ཡབ་མ་གྲོངས་བར་དུ་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་མི་ཐུབ་པའམ་རྒྱལ་པོར་ཆགས་མི་ཐུབ་པར་གནས་ཡོད། རྒྱལ་སྲས་དེ་རྒྱལ་པོ་ཆགས་འདོད་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་ཁོང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ནས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་རེད། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་ཆོག་ཀྱང་། ཁོང་ལ་ཐོབ་པའི་ལུས་རྟེན་དེ་ནི་སུས་ཀྱང་གསོད་མི་ཐུབ་པའི་འཆི་བ་མེད་པའི་སྐུ་ལུས་ཐོབ་ཡོད་ཅེས་གསུངས། རྒྱལ་པོའི་སྲས་དེས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་གསོད་ཕྱིར་མཚོན་ཆའི་རིགས་སྤྱད་པ་དང་ཐབས་ཤེས་གཞན་གང་དྲགས་བྱས་ཀྱང་ཐབས་དེ་དག་གང་གིས་ཀྱང་གསོད་མ་ཐུབ་པ་རེད། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། “ད་ཁྱེད་ཀྱིས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་གཏོང་གིན་འདུག །ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་འདྲའི་ཐབས་ཀྱིས་ང་གསོད་མི་ཐུབ། སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་ངས་ལས་ངེས་ཅན་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་ཀྱི་སྐྱེ་བ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ནང་། ང་རང་རྩྭ་གཏུབ་མཁན་ཞིག་གི་སྐྱེ་བ་བླངས་བ་དང་། ཐེངས་ཤིག་ངས་འབུ་གྲོག་མ་ཞིག་གི་མགོ་བོ་གཏུབས་པ་སོང་ཙང་། དེའི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་དེ་ད་དུང་ལྷག་ཡོད་པས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་རྩྭ་ཀུ་ཤ་ཉག་མ་གཅིག་གིས་ངའི་སྐེ་ནས་གཏུབས་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་གསོད་ཐུབ།” ཅེས་གསུངས་པ་རེད། བྱས་ཙང་། རྒྱལ་སྲས་དེ་ཕྱིར་ཕྱིན་ནས་རྩྭ་ཀུ་ཤ་ཉག་མ་གཅིག་ཁྱེར་ནས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མགུལ་ནས་ལྷེབ་མོར་འབྲེག་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བཤགས་པ་མ་བྱས་པ་དང་རང་གི་སེམས་རྒྱུད་ནས་དག་སྦྱོང་མ་བྱས་པའི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རེད།

དེ་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་གང་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནའང་དེ་དག་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་དག་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་པའི་དོན་ཡིན་ནམ། ཡང་མིན་ན་ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དག་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་དམ།

གནས་སྟངས་དེ་ལ་སྟངས་འཛིན་དང་གདོང་ལེན་བྱེད་ཚུལ་ནི། སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་བདེན་དོན་ལ་ཐོག་མ་མེད་པར་བསམ་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ་རེ་རེ་ངོས་ནས་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སྐབས་སྐབས་ལ་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་མ་བྱས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་ཀྱིས་འདས་པའི་དུས་སུ་བྱས་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་ལེན་གྱིས་བཤགས་པ་བྱས་ནས་རང་རྒྱུད་དག་པར་བྱེད་པའི་སྐབས། ཁྱེད་ཀྱིས་བྱེད་ཐུབ་པའི་སྡུག་རིགས་ངན་ཚད་ཚང་མར་བསམ་བློ་བཏང་ནས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྱས་པ་ངོས་ལེན་དང་བཅས་བཤགས་པ་བྱེད་དགོས། ཁྱེད་ཀྱིས་ཚེ་འདིའི་ནང་བྱས་པའི་མི་དགེ་བའི་ལས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བསམ་བློ་གཏོང་བའི་སྒོ་ནས་དེ་དག་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་གྱི་རྒྱུད་རིམ་ཞིག་ཆགས་པའི་ཆེད་དུ་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་བྱེད་ཆོག་པ་དང་། དེ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་བའི་སྒོ་ནས་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དྲན་གསོས་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་བྱས་པའི་མི་དགེ་བའི་ལས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཆགས་ངེས་རེད། སྐྱེ་བ་སྔོན་མའི་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་དག་གཅིག་མཚུངས་སུ་ལས་བྱས་ཡོད་པ་ལ་གཞི་བྱས་ནས་དེ་ལྟར་ཡིན་ཤག་བྱེད་པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་ལ་ཐོག་མ་མེད་པའི་སྐྱེ་བ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། སྐབས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་། ཁྱེད་ཀྱིས་མི་དགེ་བའི་ལས་བྱེད་ཐུབ་ཚད་ཚང་མ་བྱས་ཡོད། བྱས་ཙང་། ཁྱེད་ཀྱིས་སྡིག་པ་སྦྱོང་བའི་སྐབས། སྡིག་པའི་ལས་བྱས་པ་ངོས་ལེན་དང་བཅས་གཉེན་པོ་སྟོབས་བཞི་བསྟེན་པའི་སྐབས་དེར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནས་རང་གི་ཕྱོགས་སུ་བདུད་རྩི་སྣ་ཚོགས་བབས་ནས་རང་རྒྱུད་དག་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས།

དེ་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྔོན་བྱས་པའི་དགེ་བའི་ལས་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བྱེད་དགོས། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ལ་གཞི་རྩ་བྱས་ཡོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ད་ལྟ་རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་པའི་དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་རིན་ཆེན་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན། དེ་ནི་ཚེ་རབས་སྔ་མའི་ནང་དགེ་བའི་ལས་ཧ་ཅང་མང་པོ་བསགས་པ་ལས་བྱུང་བ་ངེས་པ་རེད། བྱས་ཙང་། ཁྱེད་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་སྔོན་མར་བྱས་པའི་དགེ་བའི་ལས་ཚང་མ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བྱེད་པའི་སྐབས། ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་བྱེད་དགོས། ཁྱེད་ཀྱིས་བཟང་ཕྱོགས་དགེ་བའི་ལས་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱས་ཡོད་པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་རེད།

བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ལས།

ངས་དྲི་བ་གཅིག་དྲིས་ན་འགྲིག་གམ། ཁར་རྩང་ངས་ཤེས་ཚོད་ལྟར་བྱས་ན། ལས་ཀྱི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར། དེ་བསམ་བཞིན་དུ་བྱས་པ་ཞིག་དགོས་པ་ལས་བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་གློ་བུར་དུ་བྱས་པ་ཞིག་མིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། འོན་ཀྱང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་འབུ་གྲོག་མ་དེ་བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་སྒོ་ནས་བསད་པ་རེད། བྱས་ཙང་། དེ་གང་འདྲ་རེད་དམ།

སྐྱེ་བ་སྔོན་མའི་ནང་། འབུ་གྲོག་མའི་མགོ་བོ་གཏུབས་པའི་ལས་དེ་ནི་དོན་ངོ་མར་བསམ་བཞིན་དུ་བྱས་པ་ཞིག་རེད། ལོ་རྒྱུས་ནང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་འབུ་གྲོག་མའི་མགོ་བོ་བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་གཏུབས་ཞེས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་མེད། ཁོང་གིས་རྩྭ་གཏུབ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་འབུ་གྲོག་མ་དེ་མཐོང་ནས་མགོ་བོ་བཅད་པ་རེད།

སྤྱོད་ལམ་གྱི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་ནང་། གློ་བུར་དུ་བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་འབུ་གྲོག་མའི་སྒང་ལ་གོམ་པ་སྤོ་བ་ལྟ་བུ་ནི་ཡན་ལག་ཆ་ཚང་བའི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བསགས་པ་མིན། བྱས་ཙང་། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་འབུ་གྲོག་མའི་སྟེང་དུ་གོམ་པ་སྤོས་ན། ཁྱེད་རང་དམྱལ་བར་སྐྱེས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། གང་ལྟར་ཡང་། དེ་ལ་རྗེས་འབྲས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མེད་ཀྱང་། ད་དུང་ཡང་རྗེས་འབྲས་འགའ་ཞིག་ནི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། མ་འོངས་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་གི་ནང་། གནས་སྟངས་གཅིག་པའི་རྗེས་འབྲས་ཤིག་ཁྱེད་ལ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་རེད། འབུ་གྲོག་མ་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། མི་རྣམས་ཀྱིས་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་གོམ་པ་སྤོ་གིན་ཡོད་པ་ཁོང་ཚོས་མྱོང་གི་ཡོད། བྱས་ཙང་། འབུ་གྲོག་མའི་སྟེང་ལ་གོམ་པ་སྤོས་པའི་འབྲས་བུར། དེ་དང་གཅིག་པ་ཞིག་ཁྱེད་ལའང་མྱོང་གི་རེད། སྐྱེ་བ་ལ་ཐོག་མཐའ་མེད་ཙང་། སྐབས་ཤིག་ལ་ཁྱེད་རང་འབུ་གྲོག་མར་སྐྱེ་བའི་སྐབས། ཁྱེད་རང་གི་སྒང་ལའང་གོམ་པ་སྤོ་གི་རེད།
 
ང་ཚོས་རང་གིས་བྱས་པའི་ལས་ཀྱི་རྗེས་འབྲས་དེ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་རང་འཇགས་མྱོང་གི་ཡོད་པའི་དོན་དེ་རྟོགས་དགོས། བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་འབུ་གྲོག་མའི་སྒང་ལ་གོམ་པ་སྤོ་བ་ལ་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བའམ་ཡང་ན་མི་ཚེ་ཐུང་ཐུང་སོགས་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་དེ་འདྲ་མེད་ནའང་། དེ་ལ་རྗེས་འབྲས་འགའ་ཞིག་ཡོད་ངེས་རེད། ལས་དེ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་རང་འཇགས་ཡོང་གི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དགོན་པ་ཁག་ནི་ནང་། དབྱར་གནས་འཚོགས་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་དབྱར་ཁའི་སྡོམ་པ་བསྲུང་ནས་མཚམས་སྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་ཆར་དུས་སྐབས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རིང་སྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་རྣམས་རང་སོ་སོའི་དགོན་པའི་ས་མཚམས་བརྒལ་ནས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མི་འགྲོ་བར་དགོན་པའི་ནང་དུ་ངེས་པར་དུ་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་དེ་ལྟར་ཟླ་གསུམ་གྱི་དབྱར་གནས་ཚུགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དབྱར་དུས་དང་ཆར་དུས་སྐབས་སུ་ས་ཆ་གང་སར་འབུ་སྲིན་གྱི་རིགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པས། དགེ་འདུན་བཙུན་མ་རྣམས་གང་སར་བསོད་སྙོམས་སློང་དུ་འགྲོ་དགོས་དུས་འབུ་སྲིན་དེ་དག་གི་སྒང་ལ་གོམ་པ་མི་སྤོ་བའི་སྔོན་འགོག་གི་ཆེད་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལ་ཚང་མ་དགོན་པའི་ནང་སྡོད་དགོས་པ་དང་དུས་ཚོད་མང་ཆེ་བ་སྒོམ་རྒྱག་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་མཛད་ཡོད།
 
འདི་ནི་བཤད་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་དག་ནི་དགེ་འདུན་དང་བཙུན་མ་ཚོའི་ཆེད་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པའི་བྱེད་སྒོ་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་ཐོ་གྲངས་ཤིག་ཡིན། དེ་དག་ལས་དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་སྤངས་ནས་སེམས་ཀྱི་བརྟན་ཆ་འཐོབ་པར་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ལ་སྤོང་བ་བསམ་གཏན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་ཟེར། གཉིས་པ་ནི་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྟེ། འབད་བརྩོན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་རེད། གསུམ་པ་ནི་ཀློག་པ་ཐོས་བསམ་གྱི་འཁོར་ལོ་སྟེ། ཐོས་བསམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཀློག་པ་དང་སློབ་གཉེར་བྱེད་པ་དེ་རེད། དབྱར་གནས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དེ་དག་ལས་དང་པོ་སློང་བ་བསམ་གཏན་གྱི་འཁོར་ལོའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་དབྱར་གནས་སྐབས། འབུ་སྲིན་རྣམས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་སྤོང་བ་བསམ་གཏན་གྱི་འཁོར་ལོ་དེ་དངོས་སུ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཡིན་པ་རེད།

སངས་རྒྱས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ།

སྐབས་འགར་༧སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་༧སྐྱབས་རྗེ་གླིང་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་བླ་ཆེན་ཁག་དང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱང་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྐབས། དེ་ནི་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་མིན་པར་ང་ཚོར་མཛད་པ་སྟོན་པ་ཙམ་རེད་བརྗོད་པ་དེ་འདྲ་ངས་གོ་ཐོས་བྱུང་། དེ་འདྲ་རེད་དམ། ཡང་ན་ལུས་རྟེན་ཞིག་བླངས་ནས་དེ་གཞན་དོན་ཆེད་དུ་ཡིན་ནའང་། དེ་དག་དོན་ངོ་མར་སོ་སོས་སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་བྱས་པའི་ལས་ཀྱི་རྗེས་འབྲས་མྱོང་བ་ཆོས་ཉིད་རེད་དམ།

ཁྱེད་ཀྱིས་དྲི་བ་འདི་མདོ་སྔགས་གང་གི་ལུགས་ལྟར་འདྲི་བཞིན་ཡོད་དམ།

ངས་མདོའི་ལུགས་ལྟར་འདྲི་ཁུལ་ཡིན།

མདོ་ལུགས་ལྟར་བྱས་ན། གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོའི་ནང་། སངས་རྒྱས་ལ་མཐར་ཐུག་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཞེས་པ་མེད་པ་དང་ཆོས་ལ་ཉི་མ་ནུབ་པ་ལྟར་ནུབ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། ཡིན་ནའང་སངས་རྒྱས་མཇལ་ཐུབ་མཁན་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་དེ་ཟད་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚོས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་སྟོན་གྱི་ཡོད། ད་དུང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལུས་དེ་ཤ་ཁྲག་རུས་གསུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེས་སྐུའི་རིང་བསྲེལ་དངོས་སུ་སྐྲུན་མི་ཐུབ་ནའང་། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་དད་པའི་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་ཚོའི་ཆེད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད་པ་བསྟན་ནས་རིང་བསྲེལ་བཞག་གནང་གི་ཡོད།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་དད་པ་དང་གུས་པ་ཡོད་ན། དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་དྭངས་ཤིང་གཙང་བའི་མཚེའུ་ནང་གི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརྙན་མཐོང་བ་ནང་བཞིན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་མཐོང་གི་རེད། འོན་ཀྱང་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གུས་པ་དང་དད་པ་མེད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོང་རྣམས་མཐོང་གི་མ་རེད། དཔེར་ན། ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བཞུགས་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་མི་རྣམས་ཁོང་མཇལ་བཅར་དང་ཕྱག་དབང་ཞུ་ཆེད་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། མི་མང་པོ་ཞིག་ནི་ཁོང་གི་མདུན་ནས་ཕྱིན་པ་ཙམ་ལས་མཇལ་གྱི་མེད་པའི་དཔེ་མཚོན་མང་པོ་ཡོད།

སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པའི་ཚིག་ལ་གཞིགས་ན། དེ་ལ་དབྱེ་ན་མང་པོ་ཡོད། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཟེར་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཁོང་ནི་མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་ཡོངས་སུ་བརྒྱན་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་བྱོན་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཁོང་གིས་ང་ཚོས་ཆོས་རྣམས་རྟོགས་པ་དང་མཐོང་ཐུབ་པ་ལ་གཞི་བྱས་ནས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་བསྟན་མཛད་པ་རེད། མདོ་སྡེ་སྐལ་བཟང་གི་ནང་། སྐལ་བ་བཟང་པོ་འདིའི་ནང་སངས་རྒྱས་སྟོང་དང་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་གསུང་གི་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་སངས་རྒྱས་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་དང་ཁོང་རྣམ་པའི་སྐུ་ཕུང་གང་བྱས་ཡོད་མེད་མི་འདྲ་བ་གཉིས་གསལ་ཡོད། སངས་རྒྱས་འགའ་ཞིག་ནི་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད། དཔེར་ན། རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་རྩ་མཆོག་གྲོང་དུ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་ཞུས་པ་ལྟ་བུ་རེད། གཞན་རྣམས་ནི་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་སྐབས། ཁོང་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་ནི་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ལྷག་ཡོད། དེ་ནི་སྐུ་ཕུང་དེ་ངེས་པར་དུ་སྦས་ཡོད་པའི་དོན་མིན་པར། ཕུང་པོ་བྲག་ཕུག་དང་རི་རྩེར་ལྷག་ཡོད་སྲིད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་སྒོ་ནས་ཕུང་པོར་ལྷག་མ་དང་བཅས་ཏེ་དོར་བ་ཞིག་རེད།

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་རྩ་མཆོག་གྲོང་དུ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་བསྟན་པ་དེ་ལ་མཐོང་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་དེ། གཅིག་ནི་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་། གཞན་དེ་ནི་རྒྱ་ཆེ་བའི་བསམ་པ་སྟེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཉམས་ལེན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་དེ་རེད། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་མཐར་ཐུག་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་ནི་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པར་མར་མེ་ཤི་བ་ལྟར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་རྗེས་གང་འབྱུང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་། ལུགས་གཉིས་ཀའི་ནང་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ཐེག་ཆེན་གྱི་ལུགས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་བསྟན་པ་ཙམ་ཡིན་པ་ལས། ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་ལུགས་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་དོན་ངོ་མར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་མེད། ཡིན་ནའང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་སྟོན་ལུགས་སྟོན་སྟངས་དེ་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མའི་གོམས་གཤིས་སུ་འཇགས་པའི་ཕལ་པའམ་དཀྱུས་མའི་ཚུལ་དུ་བསྟན་མཛད་ཡོད།

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ད་དུང་ཡང་ལམ་དུ་ཉམས་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ་དང་སྦྱོང་བརྡར་དགོས་པའི་སྐབས། ཁོང་གིས་སྐྱེ་བ་མང་པོ་བཞེས་ཡོད་པ་དང་། དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱ་བཞེས་པ་དང་མ་དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱ་བཞེས་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་ཅིག་ཀྱང་ཡོད། མ་དག་པའི་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱ་བཞེས་པ་རྣམས་ནི་མི་མ་ཡིན་གྱི་ལུས་རྟེན་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་ལས་གཅིག་ནི་མི་རྒོད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་དེ་རེད། དེའི་ཚེ་ན་ནགས་སུ་གནས་པའི་དུད་འགྲོ་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ལ་རྗེས་འདེད་གཏོང་མཁན་གྱི་ཁྱི་ར་བའམ་རྔོན་པ་མང་པོ་ཡོད། དུད་འགྲོ་སྲོག་ཆགས་ཚང་མ་བྲོས་འགྲོ་བའི་སྐབས་དེར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་ཡིན་པའི་མི་རྒོད་ཆེན་པོ་དེས་རྒྱུག་ཆུ་ཞིག་མཐོང་བ་རེད། དེས་རྒྱུག་ཆུའི་ཟུར་མཐའ་གཅིག་ལ་རྐང་པ་བཙུགས་པ་དང་ལག་པ་གཉིས་པོ་རྒྱུག་ཆུ་དེའི་མཐའ་ཟུར་གཞན་དེར་བཞག་ནས་རི་དྭགས་དང་ཤིང་ནགས་སུ་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་གཞན་རྣམས་བྲོས་ནས་རྔོན་པ་ལས་ཐར་བའི་ཆེད་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་བཟོས་པ་རེད། རི་དྭགས་སྲོག་ཆགས་ཚང་མ་རྒྱུག་ཆུ་བརྒལ་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་མི་རྒོད་དེས་རྒྱབ་ལ་བལྟས་པས་སྲོག་ཆགས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ད་དུང་ཧོབ་མཆོག་རྒྱག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་། མི་རྒོད་དེས་སྲོག་ཆགས་མཐའ་མ་དེས་རྒྱུག་ཆུ་བརྒལ་མ་ཚར་བར་དུ་བསྒུགས་པ་རེད། དེ་འདྲ་འཚང་འགག་ཆེ་བའི་དུད་འགྲོ་སྲོག་ཆགས་དཔེར་ན། ཤ་བ་ལྟ་བུ་རྨིག་པ་ཧ་ཅང་རྣོ་བ་དེ་དག་མི་རྒོད་ཀྱི་སྟེང་དུ་རྒྱུགས་ནས་ཕྱིན་པ་སོང་ཙང་། མི་རྒོད་དེའི་སྒལ་པ་ཟད་ནས་གནོད་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཐེབས་པ་རེད། མི་རྒོད་དེའི་ལུས་པོའི་གནས་སྟངས་ཞེད་སྣང་ཚ་པོ་ཆགས་པ་དང་བེད་སྤྱོད་མེད་པ་ཆགས་ནས་རང་གིས་རང་བློས་བཏང་བ་དང་། རྒྱུག་ཆུའི་ནང་ཟགས་ནས་ཤི་བ་རེད།
 
ཕྱིས་སུ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྐུ་སྐྱེ་བཞེས་ནས་སློབ་མ་ཧ་ཅང་པོ་གསོ་སྐྱོང་དང་བཅས་རྟོགས་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་མཛད་ཡོད། སངས་རྒྱས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་ཁོང་གིས་ནང་པ་མིན་པ་གཅིག་ལྷག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལ་ད་དུང་ཡང་ཁོང་གི་སློབ་མར་འགྱུར་བ་དང་རྟོགས་པ་བརྙེས་པའི་ལས་སྐལ་ཡོད་པ་གཟིགས་ཡོད། བྱས་ཙང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཁོང་གི་སློབ་མའི་མཐའ་མར་ཆོས་སྟོན་པའི་ཆེད་དུ་མི་དེའི་མི་ཚེ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རིང་དུ་བཏང་མཛད། མི་དེའི་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་དུ་བཏང་བའི་རྗེས་ཁོང་རྩ་མཆོག་གྲོང་དུ་ཕེབས་ནས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོང་གི་སློབ་མའི་མཐའ་མ་དེ་ནི་སྔོན་དུད་འགྲོ་སྲོག་ཆགས་གཞན་ཚང་མ་རྒྱུག་ཆུ་བརྒལ་ཟིན་པ་དང་ད་དུང་རྗེས་སུ་ལྷག་ཡོད་པའི་ཤིང་ནགས་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལ་ད་དུང་ཡང་མི་རྒོད་དེའི་ཟམ་པ་ ༼སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཟམ་པ་༽ དེ་བརྒལ་ནས་འགྲོ་བའི་ལས་དེ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སློབ་མ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ལས་ད་དུང་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ལོ་རྒྱུས་འདི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཡོད།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ།

དེ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དེ་ལ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ནང་བཞིན་མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་མངའ་བ་ཡིན། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་དེ་ལྟའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་འཐོབ་པའི་དགེ་བའི་ནུས་པ་བསགས་ཡོད་ན། ཐ་ན་ང་ཚོ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོས་སྐུ་དེ་འདྲ་ཞིག་འཐོབ་ཐུབ། འོན་ཀྱང་དགེ་བའི་ནུས་པ་དེ་བསགས་མེད་ན། དེ་ལྟར་འཐོབ་མི་ཐུབ། དེ་ནས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་དག་ནི་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་བཞུགས་པ་དང་། དེ་དག་ནི་བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ཁོ་ནས་གཟིགས་ཐུབ། བྱང་སེམས་འཕགས་པ་རྣམས་ནི་རྟོག་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་གཞན་དོན་ཁོ་ནར་དམིགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཡིན། བྱང་སེམས་འཕགས་པ་དེ་དག་ལས་གཞན་སུས་ཀྱང་ལོངས་སྐུ་མཐོང་མི་ཐུབ། སངས་རྒྱས་ལ་མངའ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཆ་བཞག་ན། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཁོ་ན་ལས་གཞན་སུས་ཀྱང་མཐོང་མི་ཐུབ། ཐ་ན་བྱང་སེམས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྟོགས་མི་ཐུབ།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་སྣ་ཚོགས་པ་ལས་ང་ཚོ་སོ་སྐྱེ་ཕལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མཇལ་མི་ཐུབ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུའང་མཇལ་མི་ཐུབ། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ཡང་མཇལ་མི་ཐུབ། འོན་ཀྱང་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་དབྱེ་བ་གསུམ་ཡོད་དེ།

  • མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ།
  • བཟོ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ།
  • སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་བཅས་གསུམ་མོ།

ང་ཚོ་ལྟ་བུ་སོ་སྐྱེ་རྣམས་ལ་ནི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཇལ་བའི་ནུས་པ་ཡོད། དེ་ཡང་བཟོ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་སོ་སྐྱེ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་གང་རུང་མཇལ་ཐུབ། སྤྲུལ་སྐུའི་དཔེ་མཚོན་ཁག་ནི། སྤྲུལ་སྐུ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་མཚོན་ན། སྐུ་ངོ་མ་སྐྱེ་བ་བཞེས་མཁན་རྣམས་ནི་དཔེར་ན། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཡོངས་འཛིན་བགྲེས་པ་གླིང་རིན་པོ་ཆེ་དང་༧གོང་ས་མཆོག་ལྟ་བུ་རེད།

དགེ་འདུན་ལ་ཆ་བཞག་ན། ལེགས་སྦྱར་སྐད་དོད་དུ་ “བླ་ན་མེད་པའི་འདུས་སྡེ་” དང་བོད་ཀྱི་སྐད་དོད་དུ་ “དགེ་བར་འདུན་པ་” དང་ “དགེ་བའི་དམིགས་ཡུལ་” ཞེས་པར་གོ་བ་ཡིན། དེ་དག་མཉམ་དུ་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། “དགེ་བའི་དམིགས་ཡུལ་ལ་འདུན་པའི་བླ་ན་མེད་པའི་འདུས་སྡེ་” ཞེས་ལེགས་སྦྱར་དང་བོད་སྐད་གཉིས་ཀའི་ཚིག་གི་དོན་ཆ་ཚང་སྟོན་གྱི་ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་སྒྱུར་བ་སྔོན་མ་རྣམས་ལས་ཐོབ་པའི་ཐ་སྙད་རྣམས་ཉར་འཚག་བྱེད་པ་ཙམ་མིན་པར། ད་དུང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྡོམ་པ་བླང་བའི་ཆོ་གའི་རིམ་པའི་ནང་བོད་སྐད་དང་ཨིན་སྐད་གཉིས་ཀའི་ནང་ཁ་འདོན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཐ་སྙད་ངོ་མའི་ཐུན་མོང་གི་གོ་དོན་སྟོན་པའི་ཚིག་དེ་བསྒྱུར་ཡོད་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད།
 
བཟོ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ་སྟོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ཡོད། དེ་ཡང་སྔོན་དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ཡོད། དྲི་ཟ་རྣམས་ཀྱི་ལྷ་ཡུལ་གྱི་རོལ་མོ་བའམ་གླུ་མཁན་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་གི་མིང་གི་གོ་དོན་སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ་བཤད་ན། དྲི་ཞིམ་པོ་ཟ་བའམ་དྲི་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུན་གནས་བྱེད་པའི་དོན་རེད། ལྷ་ཡུལ་གྱི་གླུ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་པི་ཝང་གཏོང་མཁན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་ཧ་ཅང་ང་རྒྱལ་དང་ཁེངས་དྲེགས་ཡོད་པ་རེད། ང་རྒྱལ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་འདུལ་བའི་ཆེད་སངས་རྒྱས་བཟོ་བ་རོལ་མོ་མཁན་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་རྒྱུད་སྐུད་སྟོང་ལྡན་གྱི་པི་ཝང་རོལ་མོའི་འགྲན་བསྡུར་བྱས་པ་རེད། པི་ཝང་གཏོང་ཐེངས་རེ་རེའི་ནང་རྒྱུད་སྐུད་མང་དུ་མང་དུ་བཅད་ནས་རྒྱུད་སྐུད་ཇེ་ཉུང་ནས་ཇེ་ཉུང་དུ་པི་ཝང་གི་རྒྱུད་སྐུད་གཅིག་ལས་མ་ལྷག་གི་བར་དུ་མུ་མཐུད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱལ་པོས་དེ་བར་དུ་སངས་རྒྱས་འགྲན་ཐུབ་པ་བྱུང་ནའང་། མཐར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྒྱུད་སྐུད་མཐའ་མ་དེ་བཅད་ནས་རྒྱུད་སྐུད་མེད་པར་གླུ་སྙན་མོ་མུ་མཐུད་དེ་གཏོང་མཛད་པས། རྒྱལ་པོ་དེ་ཕམ་ཁ་མ་བླངས་ཀ་མེད་བྱུང་ཡོད། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་དེའི་ང་རྒྱལ་བཅག་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང་། མཐར་རྒྱལ་པོའི་སེམས་འདུལ་བར་རོགས་པ་གནང་ཡོད། འདི་ནི་བཟོ་བོ་སྤྲུལ་སྐུའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་རེད།

ང་ཚོ་སངས་མ་རྒྱས་གོང་ལ་མཇལ་ཐུབ་པའི་གཟུགས་སྐུ་དངོས་ནི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། བཟོ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ། སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་དག་ནི་སྤྲུལ་སྐུའི་རིགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་རེད། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ཡང་རེད། གཟུགས་སྐུ་དེ་དག་གི་ཁྲོད་ནས་ལོངས་སྐུ་ནི་དུས་ནམ་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདའ་རྒྱུ་མེད། དེ་མིན་སྤྲུལ་སྐུ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་དག་གང་ཡིན་རུང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་སྟོན་མཛད་ཀྱི་ཡོད། འོ་ན་གསུང་ཆོས་ཀྱི་ནང་གནད་དོན་གང་ཞིག་ནས་དྲི་བ་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བྱུང་ཡོད་དམ།

ངའི་བསམ་པར། ཁྱེད་ཀྱིས་གཉེན་པོ་སྟོབས་བཞི་དང་ང་ཚོས་ལས་ལ་དག་སྦྱོང་བྱེད་ཐུབ་པའི་སྐོར་བཤད་ཀྱིན་འདུག །དེའི་རྗེས་སུ་རང་གི་བྱས་པའི་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དགོས་མཁན་གྱི་དགྲ་བཅོམ་པ་དེའི་ལོ་རྒྱུས་སླེབས་སོང་།

དྲི་བ་དེ་ནི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནས་བྱུང་ཡོད། དེའི་ནང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། “ངས་དག་སྦྱོང་དང་བཤགས་པ་མ་བྱས་པའི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་གཅིག་ད་དུང་ལྷག་ཡོད་པ་དང་། འབུ་གྲོག་མ་དེ་བསད་པའི་སྡིག་པ་དག་སྦྱོང་བྱས་མེད་པ་སོང་ཙང་། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་གསོད་ཐུབ་པའི་ཐབས་གཅིག་རང་ཡོད་པ་ནི། ངས་འབུ་གྲོག་མ་དེ་བསད་པ་ནང་བཞིན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་ང་གསོད་སྟངས་གཅིག་པ་གསོད་དགོས།” ཞེས་གསུངས་ཡོད། དྲི་བ་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། སངས་རྒྱས་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་སྟོན་པའི་སྐབས། གནས་སྟངས་གཅིག་པ་རེད་དམ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སྔོན་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་དག་སྦྱོང་མ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་སྟོན་གྱི་ཡོད་དམ།

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་དེ་འདྲ་རེད་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་གི་ཡོད་ཀྱང་། དོན་ངོ་མར་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱོད་ལམ་གྱི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་གི་རང་བཞིན་དེ་སྟོན་པ་ཙམ་ཡིན། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ནི་མི་དགེ་བའི་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དག་སྦྱོང་ཟིན་པ་སོང་ཙང་། ཁོང་ཚོས་སྔོན་བྱས་ཡོད་སྲིད་པའི་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མྱོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད། གང་ལྟར་ཡང་། ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ངེས་པ་ཡིན་པར་སྟོན་ཕྱིར། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་སྐབས་རེར་མཛད་པ་མི་འདྲ་བ་སྟོན་གྱི་ཡོད། དེ་དག་ནི་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་བསླབ་བྱ་ངེས་ཅན་ཞིག་རྒྱག་པའི་ཆེད་དུ་བསྟན་པའི་མཛད་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ངེས་ཅན་ཞིག་བྱས་ཡོད་ན། དེའི་འབྲས་བུ་མྱོང་དགོས་པའི་དཔེ་མཚོན་གཞན།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་། ཐེངས་ཤིག་ཁོང་གི་ཞབས་ལ་ཚེར་མ་ཟུགས་པ་དང་། མི་རྣམས་ཀྱིས། “ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཚལ་པ་འདི་ག་རེ་བྱས་ནས་ཆགས་སོང་ངམ།” ཞེས་དྲིས་པས། ཁོང་གིས། “སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་ང་རང་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང་མཉམ་དུ་ཚོང་འདྲེན་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་དེད་དཔོན་ཡིན། གྲུ་གཟིངས་དེ་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ནས་ནོར་བུ་ལེན་དུ་བསྐྱོད་ནས་མཚོ་ངོགས་སུ་ཚུར་ལོག་ཡོང་སྐབས། གྲུ་གཟིངས་དེ་ནོར་བུ་དང་རིན་པོ་ཆེ་གཏེར་གྱིས་གང་ནས་ཡོད། གྲུ་གཟིངས་དེའི་ནང་ནག་ཉེས་ཅན་གྱི་མི་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་མིང་ལ་མི་ནག་གདུང་ཐུང་ཅན་ཟེར། ཁོས་གྲུ་གཟིངས་ནང་གི་མི་ཚང་མ་བསད་ནས་རྒྱུ་ནོར་ཚང་མ་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་འདོད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་ཐབས་ཤེས་ཤིག་བྱས་ནས་མི་ནག་གདུང་ཅན་དེ་བཀག་འགོག་མ་བྱས་ན། ཁོས་ཚང་མ་གསོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་སོང་། བྱས་ཙང་། དེའི་སྐབས་སུ་ངས་བདག་གཞན་མཉམ་བརྗེ་ཉམས་ལེན་བྱས་ཏེ། མི་ནག་དེས་མི་ཧ་ཅང་མང་པོ་བསད་ནས་མི་དགེ་བའི་ལས་རླབས་པོ་ཆེ་གསོག་པ་དང་། གསོད་བྱར་འགྱུར་བའི་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། ངས་མི་ནག་གདུང་ཐུང་ཅན་དེ་བསད་ནས་རང་གི་སྟེང་དུ་ལས་ཀྱི་རྗེས་འབྲས་ཚང་མ་བླངས་ནས་ཁོང་གིས་མི་དགེ་བའི་ལས་དེ་བྱེད་པ་ལ་སྔོན་འགོག་བྱས་ཡིན། དེར་བརྟེན་སྐབས་དེ་དུས་ངས་མི་ནག་བསད་པའི་སྐབས། ངས་སྲོག་གཅོད་ཀྱི་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་རྗེས་འབྲས་ཚང་མ་དང་དུ་བླང་འདོད་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་བསད་ཡིན། བྱས་ཙང་། ངའི་རྐང་པའི་ཞབས་ལ་ཚེར་མ་ཟུགས་པ་ནི་དེའི་འབྲས་བུ་ཞིག་རེད།” ཅེས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད།
 
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མི་དགེ་བའི་ལས་དེ་དག་སྦྱོང་བྱས་ཟིན་པ་ནི་ཤོད་མི་དགོས་ཀྱང་། ཁོང་གིས་ད་དུང་ཞབས་ལ་ཚེར་མ་ཟུགས་པའི་ཚལ་པ་བཞག་གནང་བ་ནི། ཁོང་གི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་གདམས་ངག་གསུང་ཕྱིར་ཡིན། བྱས་ཙང་། ཐ་ན་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནའང་དེ་ལྟ་བུའི་དཔེ་མཚོན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ནི་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་བྱེ་བྲག་ཅིག་བྱས་ཡོད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་དེའི་འབྲས་བུ་མྱོང་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་བྱས་མེད་ན། དེའི་འབྲས་བུ་མྱོང་མི་དགོས་པའི་བདེན་དོན་གྱི་དཔེ་མཚོན་རྣམས་རེད།  

ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་པའི་དཔེ་མཚོན་གཞན་ཞིག་ནི། ལྷས་སྦྱིན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་གཞུ་རྡེག་གིས་གནོད་སྐྱེལ་ཐབས་བྱེད་པའི་སྐོར་དེ་རེད། དེས་ཀྱང་མི་རྣམས་ལ་ལས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བསླབ་བྱ་གཅིག་པ་ཞིག་རྒྱག་གི་ཡོད།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་བྱེ་བྲག་ཅིག་བྱས་ན། དེ་ཆུད་མི་ཟ་བ་ཡིན་པའི་དཔེ་མཚོན་གཞན།

འོན་ཀྱང་ད་དུང་དཔེ་མཚོན་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད། གནའ་སྔ་མོ་ཞིག་ལ་རྐུ་མ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་གི་བ་ཕྱུགས་ཤིག་རྐུས་ནས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བུད་མེད་ཅིག་གི་འགྲུལ་ཁང་དུ་ཁྱེར་བ་རེད། དེར་ཁོང་ཚོས་བ་ཕྱུགས་དེ་བསད་ནས་བཟས་པ་རེད། སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས། བློན་པོ་ཞིག་གི་ཆུང་མ་ལ་བུ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཧ་ཅང་མཁས་པ་དང་། རྩལ་ཆེ་བ། སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པ་ཡོད་པས། རྒྱལ་པོས་ཁོང་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་སུ་སྐྱེ་བ་སྔོན་མའི་ནང་རྐུ་ཤོར་བའི་བ་ཕྱུགས་དེ་རྒྱལ་པོ་དེ་གའི་བློན་པོ་གཞན་ཞིག་གི་སྐྱེ་བ་བླངས་ཡོད་པ་དང་། ཁོས་བུ་དེ་དག་ལ་རྩ་ནས་དགའ་གི་མེད། ཐེངས་ཤིག་གང་འཚམ་གྱི་སྤྱོད་པ་རྩིང་ལ་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་གཞོན་ནུ་བཅུ་དྲུག་ཟམ་པ་ཞིག་བརྒལ་ནས་ཟམ་པའི་སྒང་ལ་རྟ་བཞོན་ནས་བསྐྱོད་བཞིན་དུ་ཕན་ཚུན་མཛུབ་མོས་སྣུན་རེས་དང་འཐབ་རེས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། སྔོན་བ་ཕྱུགས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ཡིན་མཁན་གྱི་བློན་པོ་དེས་རྒྱལ་པོར། “ཁྱེད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་ལ་དགའ་པོ་གནང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁོང་ཚོ་དངོས་གནས་ཡག་པོ་མེད། ཁྱེད་ཀྱི་མདུན་དུ་ཁོང་ཚོ་ཡག་པོ་ཡོད་ཁུལ་དང་ནག་ཉེས་མེད་མདོག་མདོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།” ཅེས་ཞུས་པ་རེད།

ཉིན་མ་གཅིག་བློན་པོ་དེས་བུ་བཅུ་དྲུག་རེ་རེ་ལ་དྭངས་ཤེལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་གྲུབ་པའི་སྦ་སྨྱུག་སྟོང་པ་རེ་རེ་སྤྲད་པ་དང་། དེའི་ནང་གྲི་ཧ་ཅང་རྣོ་པོ་རེ་རེ་སྦས་ནས་ཡོད། དེའི་ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་ནང་ལོགས་སུ་གྲི་སྦས་ཡོད་པ་མཐོང་མི་ཐུབ་པ་དང་། དེ་དག་ནི་དྭངས་ཤེལ་གྱི་དབྱུག་པ་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་ཡོད། དེ་ནས་བློན་པོ་དེ་རྒྱལ་པོའི་མདུན་དུ་བཅར་ནས། “ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་ཧ་ཅང་སྙིང་རྗེ་པོ་དང་ནག་ཉེས་མེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཉིན་མ་གཅིག་ཁོང་ཚོ་འདིར་དྭངས་ཤེལ་གྱི་སྦ་སྨྱུག་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཁྱེར་ནས་ཡོང་གི་རེད། དྭངས་ཤེལ་གྱི་སྦ་སྨྱུག་དེ་དག་གི་ནང་མཚོན་ཆ་སྦས་ཡོད་པས་ཁྱེད་རང་གསོད་ཀྱི་རེད།” ཅེས་ཞུས་པ་རེད། རྒྱལ་པོས་བུ་རྣམས་ཕྱི་ལོགས་སུ་སྦ་སྨྱུག་དེ་དག་དང་མཉམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་བཞིན་པ་མཐོང་ནས་བློན་པོ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱས་མེད་ཀྱང་། རྒྱལ་པོས་གཞན་ཞིག་ལ་སྦ་སྨྱུག་གཅིག་ཁྱེར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་མངགས་གནང་ནས་དེ་དུམ་བུར་བཅག་ནས་ནང་ལོགས་ལ་གང་ཡོད་བལྟས་པ་རེད།
 
དེ་ལྟ་བུའི་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་གཡོ་བྱུས་ཤོམ་བཞིན་པ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མཁྱེན་ནས་དེའི་མཚན་མོར་བུ་དེ་དག་གི་ཨ་མའི་ཁྱིམ་དུ་ཕེབས་པ་རེད། དེར་ཕེབས་ནས་ཆོས་གསུངས་པས་ཨ་མས་གནས་ལུགས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་རྗེན་པར་རྟོགས་ནས་ཐར་པའམ་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་རེད། ཁྲིམས་ཁང་དུ་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་ཏུ་སྦ་སྨྱུག་བཅག་པ་དེའི་ནང་དངོས་གནས་མཚོན་ཆ་སྦས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཧ་ཅང་ཁྲོས་ཏེ་ཚོད་ལྟ་དང་བརྟག་དཔྱད་གང་ཡང་མ་བྱས་པར། བུ་དྲུག་ཀའི་མགོ་བོ་གཏུབས་པ་རེད། དེ་དག་གི་མགོ་སྒམ་ཆེན་པོ་ཞིག་ནང་བླུགས་ཏེ་ཁོང་ཚོའི་ཨ་མའི་ནང་དུ་བསྐུར་བ་རེད། འོན་ཀྱང་ངས་གོང་དུ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་ལྟར། དེའི་དགོང་མོ་དེར་སངས་རྒྱས་ཨ་མར་ཆོས་གསུང་ཕྱིར་ཕེབས་ནས་རྟོག་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གནས་ལུགས་རྗེན་པར་རྟོགས་པ་སོང་ཙང་། ཨ་མས་རང་གི་བུ་རྣམས་ཀྱི་མགོ་བླུགས་པའི་སྒམ་ཆེན་པོ་དེ་སྒོ་ཕྱེ་སྐབས། ཁོང་ཧ་ཅང་ཞི་འཇམ་ངང་གནས་ཐུབ་པ་ལས་བློ་ཕམ་དང་ཁོང་ཁྲོ་སོགས་གང་ཡང་བྱུང་མེད།
 
ལོ་རྒྱུས་འདིའི་ནང་བུ་བཅུ་དྲུག་ནི་སྐྱེ་བ་སྔོན་མའི་ནང་གི་བ་ཕྱུགས་རྐུ་མ་རྐུ་མཁན་བཅུ་དྲུག་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཨ་མ་དེ་ནི་སྐྱེ་བ་སྔོན་མའི་བུད་མེད་ཁ་ལག་བཟོ་རོགས་བྱེད་མཁན་དང་རྐུ་མ་དེ་དག་ལ་ཁ་ལག་སྤྲོད་མཁན་གྱི་འགྲུལ་ཁང་བདག་མོ་དེ་ཡིན་པ་རེད། འདིས་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ངེས་ཅན་ཞིག་འདས་པའི་དུས་སུ་བྱས་ཡོད་ན། དེ་ལས་བསགས་པའི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་དེ་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་འགྲོ་བར་ཇི་ལྟར་སྨིན་ངེས་ཡིན་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད།

ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུའི་དཔེ་མཚོན་གཞན།

སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས། ཤིང་གི་རིགས་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་དང་ཁོས་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ལ་གསེར་ཊམ་གྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་ཡོད། དེའི་འབྲས་བུར་མི་དེ་གསེར་གྱི་རྣ་རྒྱན་ཅན་དུ་སྐྱེས་པ་རེད། དེར་མི་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ལ་གསེར་གྱི་མཆོད་ཕུལ་ཡོད། འོན་ཀྱང་མི་དེ་སླར་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་སྐབས། ཁོའི་ལག་པ་ག་དུས་ཁུ་ཚུར་བཟོས་ནས་སླར་ཁ་ཕྱེས་ནའང་། དེའི་ནང་ནས་གསེར་གྱི་ཊམ་ཀ་གཅིག་ཟག་གི་ཡོད།

ས་ཆ་གཞན་ཞིག་ལ་མི་ཞིག་གིས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེངས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེར་ལས་ཀ་བྱེད་མི་གཅིག་ཡོད་པ་དེས་རྟག་ཏུ་ “ཁྱེད་ཀྱིས་ཁང་པ་མདོག་ཉེས་འདི་འདྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཅིའི་ཕྱིར་བཞེང་གི་ཡོད་དམ། འདི་ནི་ལས་ཀ་མང་གྲོགས་རང་རེད།” ཅེས་ལས་ཀ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཚིག་རྩུབ་པོའི་སྒོ་ནས་རྙོག་དྲ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་ཁོས་རྟག་ཏུ་མཆོད་རྟེན་དེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་ལྟ་ན་མི་སྡུག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་རྙོག་དྲ་ཤོད་ཀྱིན་བསྡད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་མཐར་དེ་བཞེངས་བསྒྲུབས་པ་རེད། མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཚར་བ་དེ་མཐོང་བའི་སྐབས་ཁོས་དེ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བྱས་ནས་དེ་ནི་རིན་ཐང་དང་དགེ་མཚན་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག་བསམས་པ་རེད། ཁོས་རང་གི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པའི་གླ་ཆ་ལས་གསེར་གྱི་དྲིལ་བུ་ཞིག་ཉོས་ནས་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་བ་དང་། དེ་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྩེ་ཏོག་ལ་བཞག་པ་རེད། དེའི་འབྲས་བུར། སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྐུ་དུས་སུ་མི་དེ་སྙན་པ་བཟང་ལྡན་ཟེར་བའི་གྲྭ་པ་ཞིག་ལ་སྐྱེ་བ་བླངས་དང་། ཁོང་ལ་སྐད་ཧ་ཅང་སྙན་པོ་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཁོང་གི་ལུས་པོ་ནི་ཧ་ཅང་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་མི་སྡུག་པ་ཞིག་ཡོད། ཧ་ཅང་མི་མཛེས་པའི་མི་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པས། མི་སུས་མཐོང་ནའང་མཐོང་སྣང་མི་མཛེས་ཤིང་ཞེ་ལོག་པ་དང་སྐྱུག་མེར་སློང་མཁན་ཞིག་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁོའི་སྐད་ཧ་ཅང་སྙན་པོ་ཡོད་པས། མི་སུ་འདྲ་ཞིག་གིས་ལམ་དུ་འགྲོ་ཞོར་དུ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ལམ་སེང་བསྒུགས་ནས་ཉན་གྱི་ཡོད། ཐ་ན་དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་སྙན་པ་བཟང་ལྡན་གྱིས་ཁ་འདོན་བྱེད་པའི་སྐབས་རྣ་ཅོག་ཀྲོང་ཀྲོང་བྱས་ནས་ཉན་གྱི་ཡོད།

ཐེངས་ཤིག་སྦྱིན་བདག་ཕྱུག་པོ་ཞིག་སངས་རྒྱས་མཇལ་དུ་སླེབས་པའི་སྐབས། ཁ་འདོན་གྱི་དབྱངས་ཧ་ཅང་སྙན་པོ་དེ་ཐོས་ནས་ཁོས། “འདོན་དབྱངས་སྙན་པོ་གསུང་མཁན་གྱི་གྲྭ་པ་དེ་ང་རང་དངོས་གནས་ཐུག་འདོད་འདུག་” ཅེས་ཞུས་པ་རེད། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། “མ་ཐུག །ཁྱེད་ཁོང་མ་མཐོང་ན་ཡག་ག་ཡོད་” ཅེས་གསུངས། འོན་ཀྱང་སྦྱིན་བདག་དེས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་ཐུག་ཏུ་འགྲོ་གི་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། ཁོས་གྲྭ་པ་དེ་མཐོང་དུས་ཧ་ཅང་ཞེ་ལོག་སྐྱེས་ནས་དེའི་རྒྱུ་གང་རེད་ཅེས་སངས་རྒྱས་ལ་ཞུས་པས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས། སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་ཁོང་མཆོད་རྟེན་འདི་བཞེངས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྟག་ཏུ་མཆོད་རྟེན་དེ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དང་ལྟ་ན་མི་སྡུག་པ་རེད་ཅེས་དང་། མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་རྒྱག་རྒྱུ་མེད་ཅེས་རྙོག་དྲ་བཤད་པ་རེད། དེའི་འབྲས་བུར། ད་ལྟ་ཁོང་ལྟ་ན་མི་སྡུག་པའི་མི་ཆུང་མདོག་ཉེས་པོ་འདི་ལ་སྐྱེ་བ་བླངས་ཡོད། འོན་ཀྱང་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་བསྒྲུབས་མཚམས་སུ་ཁོང་གིས་མཆོད་རྟེན་ལ་དྲིལ་བུ་ཕུལ་བ་སོང་ཙང་། དེའི་འབྲས་བུར་ཁོང་སྐད་ཧ་ཅང་སྙན་པོ་དང་ལྡན་པ་རེད་ཅེས་གསུངས།

ཡང་ལོ་རྒྱུས་གཞན་ཞིག་ལ་ས་ཆ་ཞིག་ལ་བཙུན་མོ་བདུན་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་རང་གི་གཡོག་མོ་དང་མཉམ་དུ་ཕྱི་རུ་གླིང་ཁར་ཕྱིན་པ་རེད། གླིང་ཁ་གཏོང་ཚེ་རིང་ལ་ཁོང་ཚོས་སྡོད་སྒར་དེར་མེ་སྤར་འདོད་བྱུང་བ་དང་། དེར་ཤིང་ཕྲན་གྱི་ཚལ་ཞིག་གི་ནང་བྱ་གོང་མ་སྲེག་གི་ཚང་ཞིག་ཡོད། གཡོག་མོ་དེ་ཆུ་ལེན་དུ་ཕྱིན་པའི་སྐབས། བཙུན་མོ་བདུན་གྱིས་ཤིང་ཕྲན་དེ་དག་གིས་མེ་སྤར་ནས་བྱ་གོང་མ་སྲེག་བསད་པ་རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དུས་སུ་བཙུན་མོ་དེ་དག་ཡང་བསྐྱར་སྐྱེ་བ་བླངས་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བཙུན་མ་ཆགས་པ་དང་། དེ་ནས་དགྲ་བཅོམ་མའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་རེད། ཐར་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁོང་ཚོ་ཚང་མར་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ནམ་མཁར་འཕུར་བ་དང་རང་གི་ལུས་ནས་མེ་ཆུ་ལ་སོགས་པའི་འབྱུང་བ་སྣ་ཚོགས་འདོན་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་རེད། གཡོག་མོ་དེ་ཡང་དེའི་སྐབས་སུ་སྐྱེ་བ་བླངས་ནས་བཙུན་པ་དེ་དག་མཉམ་དུ་ཡོད། འོན་ཀྱང་མོ་རང་ཐར་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་མེད།
 
ཉིན་མ་གཅིག་ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཛོམས་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ། ཁང་པ་དེ་མེས་འཚིགས་པ་དང་ཐར་པ་ཐོབ་མཁན་གྱི་བཙུན་མ་བདུན་པོ་ནམ་མཁར་འཕུར་ཐུབ་པའི་་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་ནའང་། ཁོང་ཚོས་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་ཐུབ་མེད་པས་ཚང་མ་མེས་འཚིགས་ནས་ཤི་བ་རེད། འདི་ནི་སླར་ཡང་། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་བསགས་ཡོད་ན། དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་དེའི་འབྲས་བུ་མྱོང་དགོས་པ་ལས་དེ་ཆུད་མི་ཟ་བ་ཡིན་པའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་རེད། དཔེ་མཚོན་འདིའི་ནང་སླར་ཡང་ཁོང་ཚོས་བསགས་པའི་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་རྣམས་བཤགས་པ་དང་དག་སྦྱོང་བྱས་མེད། གཡོག་མོ་དེ་སྔོན་གྱི་སྐྱེ་བའི་ནང་ཤིང་ཕྲན་དང་མཉམ་དུ་བྱ་གོང་མ་སྲེག་དེ་མེར་བསྲེག་བཏང་བའི་ནང་མེད་པ་དེ་ཡང་ཚེ་རྗེས་མ་འདིའི་ནང་མེས་འཚིགས་ནའང་། ཁང་པའི་ཡུར་བ་ཞིག་ནས་གོག་འགྲོ་བྱས་ཏེ་ཐར་བ་རེད། དཔེ་མཚོན་འདིས་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་བསགས་མེད་ན། དེའི་འབྲས་བུ་ཁྱེད་ཀྱིས་མྱོང་མི་དགོས་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད།

ལས་ཀྱི་སྐོར་གསུངས་པའི་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་སྐྱེད་པ།

མགོ་རྙོག་ཚ་པོ་དང་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བའི་སྤྱོད་ལམ་གྱི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་གི་རྒྱས་བཤད་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡིན་པས། རྣམ་པ་ཐམས་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་མཁན་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་དག་གི་སྐོར་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པའི་གཞུང་དེ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ངོ་མ་བསྒྱུར་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་ལས་པོད་འགའ་ཞིག་དང་དམིགས་བསལ་མདོ་མཛངས་བླུན་ལྟ་བུའི་ནང་རྒྱས་པར་གསལ་ཡོད།

རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་དངོས་སུ་སྟོན་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ང་ཚོའི་ཆུ་བུར་མིག་གིས་མཐོང་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་དེ་དག་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་རྙེད་པ་གཅིག་རང་ཡོད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ངམ་ལུང་ཚད་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་དགོས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལས་འབྲས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གང་གསུངས་པ་དེ་བདེན་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་ཇི་ལྟར་སྐྱེད་དམ། སངས་རྒྱས་ནི་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་དང་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཁས་ལེན་བྱེད་པ་ནི་ཚང་མ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་མིན་ལ། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གང་གསུངས་པ་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་རྙེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་དང་བརྟན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་མེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་མཐར་གཏུགས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དེ་རང་བཟོ་བྱས་པ་རེད་ཅེས་བསམ་མདོག་ཁ་པོ་རེད།
 
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གང་གསུངས་པ་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་རྙེད་པ་ཞིག་ཇི་ལྟར་ཡོང་ངམ། ང་ཚོས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྟོང་ཉིད་དང་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་གང་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་ཞིབ་བྱེད་དགོས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྟོག་པས་བསྐྲུན་པ་དང་ཡིན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཚུལ་དུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་གཅིག་ཀྱང་མེད་ཅེས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་རྒྱུ་མཚན་རིགས་པ་མང་པོ་བཀོད་གནང་ཡོད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་རིགས་པའི་སྟོབས་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་གསུངས་པ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ཀྱང་ངེས་པ་རྙེད་ཀྱི་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སེམས་ཀྱི་གནས་བབས་ཞི་ཞིང་བརྟན་ཚུགས་པ་སྟེ། ཞི་གནས་འཐོབ་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་ཡོད་པ་དང་། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་དེ་དག་ཉམས་སུ་བླངས་ན། ང་ཚོས་དངོས་གནས་ཞི་གནས་འཐོབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རང་གིས་རང་ལ་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་བྱས་ཚར་བ་དང་། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གང་གསུངས་པ་རྣམས་བདེན་པ་ཡིན་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་རྙེད་ཀྱི་རེད། དེ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་བའི་སྒོ་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་སྐོར་གང་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱང་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་རྙེད་ཀྱི་རེད།
 
དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་མི་དགེ་བ་བཅུ་དང་དགེ་བ་བཅུའི་བརྗོད་གཞི་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། གནད་དོན་དེ་དག་ནི་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་དང་ཤེས་ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།།

Top