آن قادر

یکی از صفات بودا- آنکه قادر بوده به روشنگری دست یابد و قادر است که به همه موجودات حد اکثر منفعت را برساند

Tibetan: ཐུབ་པ། thub-pa

Sanskrit: muni

J. Hopkins: Subduer; Silent One


زبان های دیگر

Deutsch: Fähige, der
English: Able One
Español: El Capaz
Tiếng Việt: Bậc hiền thánh
Top