حصول واقعی

هدف مهم معنوی که فرد در واقع به آن دست یابد، به عبارت دیگر، آن را بر اساس سلسله ذهنی خود « حقیقی » یا «واقعی» کند. دستیابی‌های واقعی عادی به نیروهای غیرحسی و قدرت‌های فراجسمی اشاره دارند حال آنکه منظور از دستیابی واقعی عالی، روشنگری است.

Tibetan: དངོས་གྲུབ། dngos-grub

Sanskrit: siddhi

Pali: siddhi

J. Hopkins: Feat; Accomplishment; Yogic accomplishment; Actual accomplishment


زبان های دیگر

العربية: التحقق الفعلي
Español: Logro real
Tiếng Việt: Thành tựu
Top