نور شفاف واقعی ذهن

یکی از سطوح لطیف آگاهی که شناخت غیر ادراکی و خوبی از خلاء ارائه می کند.

Tibetan: དོན་གྱི་འོད་གསལ། don-gyi 'od-gsal

J. Hopkins: Actual clear light


زبان های دیگر

Español: Luz clara real
Русский: Подлинный ум ясного света
Top