طبیعت واقعی

طبیعت واقعی مترادف خلاء (تهی بودن) می‌باشد، در بعضی نظام‌های ماهامودرا و دزوگچن طبیعت هرچیزی است مانند آگاهی جدایی‌ناپذیر و خلاء.

Tibetan: ཆོས་ཉིད། chos-nyid

Sanskrit: dharmatā

J. Hopkins: Final nature; Real nature; Noumenon


زبان های دیگر

English: Actual nature
Español: Naturaleza real
Italiano: Vera natura
Tiếng Việt: Pháp tánh
Top