پدیده متأثرشده

پدیده‌ای که در نتیجه تأثیر علل و شرایط به‌وجود می‌آید و به سبب اینکه دائماً متأثر از علل و شرایط متفاوت است تغییر می‌کند. این به همه پدیده‌های غیر ساکن مربوط می‌شود. مترجمان این کلمه را به «پدیده مشروط» ترجمه می‌کنند.

Tibetan: འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས། 'dus-byas-kyi chos

Sanskrit: saṃskṛtadharma

J. Hopkins: Compositional phenomenon


زبان های دیگر

Español: Fenómeno afectado
Italiano: Fenomeno influenzato
Top