آگاهی عمیق یکسان‌کننده

یکی از پنج گونه آگاهی عمیق که همه موجودات از آن بعنوان یکی از جنبه‌های بوداگونه برخوردارند. آگاهی عمیقی که از تعلق چند چیز بطور یکسان به یک دسته خاص یا یک الگوی مشخص آگاه است. همچنین به آن آگاهی عمیق برابری چیزها می‌گویند.

Tibetan: མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས། mnyam-nyid ye-shes


زبان های دیگر

Italiano: Profonda consapevolezza equiparante
Top