تجلیات فراجسمی

جسم از توانایی‌هایی برخوردار است که فراتر از ظرفیت بدن است ـ مثلاً قادر است فاصله‌های طولانی را با سرعتی شگفت‌انگیز بدود، پرواز کند، اندازه‌اش را افزایش یا کاهش دهد، تکثیر شود، روی آب راه رود، از زیر زمین عبور کند و غیره ـ که از کارما، تکرار منترا، قدرت مواد مقدس خاص یا حالت واقعی از اولین سطح ثبات روانی (اولین دیانا) ایجاد می‌شوند.

Tibetan: rdzu-'phrul

Sanskrit: rddhi

J. Hopkins: [deceive-magic]; magical emanation; magical power; magical illusion; miracle.

Synonyms: Extraphysical powers; Miraculous powers


زبان های دیگر

Tiếng Việt: Thần túc thông
Top