جدایی‌ناپذیر

درباره ویژگی‌های یک موضوع دو حقیقت جدایی‌ناپذیرند، اگر یکی مورد نظر باشد، دیگری نیز چنین است. ممکن است هر دو حقیقت مورد نظر به طور طبیعی جدایی‌ناپذیر باشند یا از طریق نیروی تعمق.

Tibetan: དབྱེར་མེད། dbyer-med

J. Hopkins: Undifferentiated; Undivided


زبان های دیگر

Deutsch: Untrennbar
English: Inseparable
Español: Inseparable
Italiano: Inseparabile
Русский: Нераздельные
Top