تعمق

تمرین مداوم برای ایجاد یک حالت ذهنی مفید و متمرکز شدن بر آن به منظور درونی کردن یک عادت.

Tibetan: སྒོམ། sgom

Sanskrit: bhāvana

J. Hopkins: Meditation; Cultivation


زبان های دیگر

العربية: التأمل
Deutsch: Meditation
English: Meditation
Español: Meditación
Français: Méditation
Italiano: Meditazione
Русский: Медитация
Tiếng Việt: Thiền
Top