شیخ باثبات

یک عضو منصوب سانگ‌ها. کسی که در حفظ پیمان‌هایش استوار می‌باشد. این با سن فرد مرتبط نیست بلکه به دوران راهبانیت او بستگی دارد.

Tibetan: གནས་བརྟན། gnas-brtan

Sanskrit: sthavira

Pali: thera


زبان های دیگر

العربية: الأقدم ثباتًا
English: Stable elder
Русский: Непоколебимый старейшина
Top