تمرکز مستغرقانه

تمرکز درست به طوری که فرد کاملاً در شیئ مورد مداقه جذب یا غرق شده باشد

Tibetan: ཏིང་ངེ་འཛིན། ting-nge-'dzin

Sanskrit: samādhi

Pali: samādhi

J. Hopkins: Stabilization; Meditative stabilization


زبان های دیگر

Italiano: Concentrazione di assorbimento
Tiếng Việt: Định
Top