دستیابی به فعالیت روانی نور شفاف

رسیدن به سطح نور شفاف ذهن از طریق تمرین‌های تمرکز پیشرفته مرحله کامل آنوتارایوگا تنتراــ توقف سطح نازل ذهن به گونه ای که منحصراً تحت تأثیر سطح نور شفاف که لطیف‌ترین سطح فعالیت ذهن و همیشه در حال فعالیت بوده، کار کند ــ سپس این لطیف‌ترین سطح ذهن را تشخیص دهد، بداند برای چه کاری است و از آن برای شناسایی موضوعات استفاده کند


زبان های دیگر

Русский: Получить доступ к умственной деятельности ясного света
Top