(دستیابی به ریگپا (آگاهی ناب

از طریق روش‌های خاصی که یک استاد دزوگچن در تعامل فردی با یک شرکت کننده دزوگچن به‌کار می‌برد، شرکت کننده به سطح ریگپا (آگاهی ناب) می‌رسد ـ ـ به گونه‌ای که توجه منحصراً به این سطح فعالیت ذهنی که لطیفترین و بری از تباهی است، معطوف می‌شود ـ سپس تشخیص می‌دهد که ریگپا چیست، برای چه کاری است و از منافع طبیعی آن بهره می‌برد


زبان های دیگر

English: Access rigpa
Español: Acceder a rigpa
Top