آگاهی

عامترین و فراگیرترین واژه برای شناختن یک موضوع آگاهی است. این واژه برای آگاه بودن از چیزی و اینکه چیزی را مورد نظر داشته باشیم و برای آگاه شدن از آن به‌کار می‌رود، اما الزماً بر عمل آگاهانه برای شناخت چیزی اطلاق نمی‌شود.

Tibetan: རིག rig


زبان های دیگر

Deutsch: Gewahrsein
English: Awareness
Español: Darse cuenta
Français: Conscience
Italiano: Consapevolezza
Русский: Осознавание
Top