دودلی

دودلی عامل روانی (آگاهی فرعی) است که درباره آنچه صحیح است دو عقیده را نگه می‌دارد ـ به عبارت دیگر برای پذیرفتن یا رد کردن آنچه حقیقت دارد دودل است. یکی از شش احساس و رویکرد آزاردهنده اصلی است. «تردید» هم ترجمه شده است.

Tibetan: ཐེ་ཚོམས། the-tshoms

Sanskrit: vicikitsā


زبان های دیگر

Español: Titubeo indeciso
Italiano: Indecisione vacillante
Top