عمل ممنوع ناستودنی

اعمالی که از لحاظ اخلاقی خنثی (نامشخص) هستند و بودا آنها را برای برخی از پیروانش، مثلاً راهب‌ها یا راهبه‌ها، ممنوع کرد زیرا برای تمرین‌های معنویشان زیان‌آور بودند.

Tibetan: བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ། bcas-pa'i kha-na ma-tho-ba


زبان های دیگر

Italiano: Azione proibita non raccomandabile
Top