طبیعت پایدار

.طبیعت بادوام و پایدار همه پدیده‌ها، خلاء همه پدیده‌ها

Tibetan: གནས་ལུགས། gnas-lugs

J. Hopkins: Mode of subsistence


زبان های دیگر

Deutsch: Andauernde natur
English: Abiding nature
Français: Nature qui demeure
Italiano: Natura dimorante
Top