طبیعت پایدار

.طبیعت بادوام و پایدار همه پدیده‌ها، خلاء همه پدیده‌ها

Tibetan: གནས་ལུགས། gnas-lugs

J. Hopkins: Mode of subsistence


زبان های دیگر

Deutsch: Andauernde Natur
English: Abiding nature
Español: Naturaleza estable
Français: Nature qui demeure
Italiano: Natura dimorante
Top