خلاء

فقدان یک شیوه غیرممکن هستی. شیوه غیرممکن هستی هرگز وجود نداشته است. بعضی مترجمان واژه «تهی بودن» را به‌کار می‌برند.

Tibetan: སྟོང་པ་ཉིད། stong-pa-nyid

Sanskrit: śūnyatā

Pali: suññatā

J. Hopkins: Emptiness


زبان های دیگر

العربية: الخلو
Deutsch: Leerheit
English: Voidness
Español: Vacuidad
Français: Vacuité
Italiano: Vacuità
Русский: Пустотность
Tiếng Việt: Không tướng, tánh không (tùy theo context của câu)
简体中文: 空
繁體中文: 空
Top