Амьдрал, үхэл, үйлийн үр, авралын тухай түүх домгууд

Бид бясалгал хийн энэхүү эрдэнэт хүний бие ямар чухал болох, түүнийг олж төрөх хэдий бэрх хийгээд илүү эрхэм зорилгод түүнийг ашиглахыг ойлгох хэрэгтэй болдог. Бид зөвхөн эрдэнэт хүний төрлөөр дамжуулан хамгийн үр дүнтэй, хялбар байдлаар гэгээрэлд хүрдэг. Хэрэв та муу төрөлд төрөхгүй байх үүднээс арван сөрөг үйлийг (арван хар нүгэл) үйлддэггүй, хяналтгүй дахин дахин төрөл авахгүй байхгүй үүднээс гурван суртгаалыг (шагшаабад, самади, билгүүн) баримталдаг, бусад амьтанд тусалж чадах үүднээс гэгээрэлд хүрэх гэсэн Бурханы шашны гурван аргыг баримталдаг бол үхэл тань дээр бодитой ирэх үед та муу, зовлонт төрөлд төрөхгүй байж чадна.

Top