Sự Phát Triển Lành Mạnh Của Bản Ngã, Qua Lam-rim

Điều rất quan trọng là phải xem xét vấn đề của bản ngã, của “tôi”, để hiểu rõ hơn thực tại là gì, vì theo giáo lý nhà Phật, thì trở ngại thật sự để đạt được các mục tiêu trong động lực của trình tự Lam-rim là vô minh về cách mình thật sự tồn tại. Chúng ta sẽ có như lý tác ý đúng hay sai về cả hai chân lý thiển cận, bề ngoài về bản thân và chân lý sâu sắc nhất về cách mình tồn tại. Dù sao đi nữa, dù nó là cái “tôi” quy ước hay cái “tôi” giả dối, thì cả hai đều là sự định danh về điều gì đại diện cho “tôi”.

Top