Luận Giải “Bồ Đề Bảo Xuyến” – Tiến Sĩ Berzin

Mục đích duy nhất trong đời sống của chư Bồ tát là đạt được giác ngộ, để có thể tạo lợi lạc cho chúng sinh một cách tốt nhất. Ở đây, A Đề Sa, một đạo sư Ấn Độ vào thế kỷ 11, đã trình bày những chỉ giáo trọng yếu nhất về cách sống như một vị Bồ tát, theo hình thức thơ văn. Giống như một chuỗi ngọc quý, những chỉ giáo này sẽ được những ai muốn noi theo bồ tát đạo đeo trên người như một vòng hoa.

Top