عادت مسیر ذهن

سطح ذهنی از آریاشراواکاها، آریا پراتیکابوداها و آریا بودهیساتواها که از طریق آن، آنها خود را با جفت پیوسته شاماث‌ها تطبیق می‌دهند و ویپاشیانا به طور غیرادراکی بر خلاء ـ، یا به طور عام، بر شانزده جنبه چهار حقیقت اصیل متمرکز شده است ـ و بدان طریق خود را از یک یا هر دو گروه ابهاماتی که به طور ناخودآگاه طغیان می‌کنند رها می‌نمایند. برخی مترجمان آن را « روش تمرکز» ترجمه کرده‌اند.

Tibetan: སྒོམ་ལམ། sgom-lam

Sanskrit: bhāvanāmārga

J. Hopkins: Path of meditation


زبان های دیگر

Italiano: Mente-sentiero che si abitua
Русский: Путь привыкания
Top