Tính Nhạy Cảm Quân Bình Cho Thời Đại Truyền Thông Xã Hội

Với tính nhạy cảm quân bình thì ta sẽ tránh những cực đoan quá nhạy cảm, hay không đủ nhạy cảm, đối với người khác và bản thân, đặc biệt là đối với cảm xúc của chính mình và người khác, và cách mình cư xử sẽ ảnh hưởng đến họ. Qua một loạt 22 bài tập, ta có thể tự rèn luyện để đạt được sự quân bình này. Nền tảng mà toàn bộ khóa rèn luyện dựa vào là việc phát triển một tâm thức tĩnh lặng, không phán xét và lòng quan tâm. Điều này đặc biệt cần thiết trong Thời Đại Truyền Thông Xã Hội hiện nay, khi có rất nhiều việc giao tiếp đang xảy ra bằng các phương tiện kỹ thuật số, nên ta thường không cảm nhận được cảm giác của người khác.

Top