Luận Giải “37 Pháp Hành Bồ Tát” – Tiến Sĩ Berzin

Chư Bồ tát là những người cố thành tựu giác ngộ để phổ độ chúng sinh một cách tốt nhất. Trong bài thơ ngắn này, Togme Zangpo, vị đạo sư Tây Tạng thế kỷ 14, đã phác thảo 37 pháp tu mà các hành giả như vậy sẽ tu tập, để đạt được mục tiêu này. Ngay cả những người không có cùng mục tiêu cao cả như vậy cũng có thể học cách đối phó với khó khăn trong cuộc sống và giúp đỡ người khác tốt hơn, bằng cách noi theo những phương pháp này. Bài giảng này kết nối thể loại thi ca của đường tu bồ tát với những bước trong đường tu tuần tự đưa đến giác ngộ.

Top