چگونه بودیسم را مطالعه کنیم: گوش کردن، اندیشیدن و تمرکز

آموزه‌ها و مراقبه‌های بودایی به ما کمک می کنند تا به‌جای فرار کردن از مشکلات با آنها کنار بیاییم به‌طوری که دیگر با آن مشکلات مواجه نشویم. روش بودایی آن است که ابتدا نکات مفید را در تعالیم بیاموزیم و به آنها فکر کنیم، پس از آنکه آنها را فهمیدیم بر آنها متمرکز شویم تا آنکه به عادتی مفید تبدیل شود. هدف نهایی آن است که آنها را در زندگی روزانه به کار بریم .

Top