බුදු දහම අධ්‍යයනය කරන ආකාරය: ශ්‍රවණය, සිතීම හා භාවනා කිරීම

ගැටළුවලින් පැනයනු වෙනුවට, නැවත ඇති නොවන පරිදි අපගේ දුෂ්කරතාවයන් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමට බෞද්ධ දේශනා හා ඒ පිළිබඳ භාවනාව අපට උපකාරී වේ. බෞද්ධ ක්‍රමය වනුයේ පළමුව අපට උපකාරීවන කරුණක් ඉගෙන ඒ පිළිබඳ සිතාබලා, අවබෝධ කරගත් පසු එය ප්‍රයෝජනවත් පුරුද්දක් ලෙස ගොඩනගාගනු පිණිස ඒ පිළිබඳ භාවනා කිරීමයි. එහි අවසන් ඉලක්කය වනුයේ එය අපගේ එදිනෙදා ජීවිතයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමයි.
Top