វិធីសាស្រ្តសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនា៖ ការស្តាប់ ការគិតពិចារណា និងការធ្វើសមាធិ

ជាជាងរត់គេចវេះពីបញ្ហារបស់យើង មេរៀនព្រះធម៌ និងការបដិបត្តិសមាធិអាចជួយយើងដោះស្រាយជាមួយនឹងការលំបាករបស់យើងបាន ដើម្បីកុំឪ្យបញ្ហា និងការលំបាកនោះកើតឡើងសារជាថ្មីម្តងទៀត ។ វិធីសាស្រ្តព្រះពុទ្ធសាសនា ដំបូងបង្អស់គឺត្រូវរិះគិតរកចំណុចដ៏មានប្រយោជន៍នៅក្នុងព្រះធម៌ គិតឪ្យយល់ និងចាប់បដិបត្តិសមាធិលើចំណុចទាំងនោះ ដើម្បីឪ្យវាក្លាយទៅជាទម្លាប់ដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍មួយ ។ គោលដៅចម្បងចុងក្រោយគឺត្រូវយកចំណុចដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍នៃមេរៀនព្រះធម៌ទាំងនោះទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង ។
Top