مرحله کامل

(۱) دومین مرحله تمرین آنوتارایوگا که همه چیز برای تمرین‌هایی مهیا است که بعنوان علل فوری برای دست یافتن به روشنگری عمل می‌کنند. (۲) در برخی متون غیر گلوگ، تعمق غیرادراکی بر خلاء ناشی از تجسم در طی اولین مرحله تمرین آنوتارایوگا تنترا ایجاد می‌شود. این تعمق بر یک پدیده غایی شمارش نشدنی همزمان با تجسم‌ها، در همان مرحله از تمرین، اتفاق می‌افتد و تمرین تجسم را کامل می‌کند. بسیاری مترجمان آن را «مرحله پایانی» ترجمه کرده‌اند.

Tibetan: རྫོགས་རིམ། rdzogs-rim

Sanskrit: sampannakrama

J. Hopkins: Stage of completion


زبان های دیگر

Deutsch: Vollendungsstufe
English: Complete stage
Español: Estado completo
Italiano: Stadio di completamento
Tiếng Việt: Giai đoạn thành tựu
Top