موضوع مرکزی

موضوعی خارجی که شناخت بر آن متمرکز است و بعنوان شرط اصلی شناخت نقش بازی می‌کند. موضوعات مرکزی پیش از آنکه شناخته شوند وجود دارند و تسلسل آنها از سلسله شناختشان متفاوت است.

Tibetan: དམིགས་ཡུལ། dmigs-yul

J. Hopkins: Observed object; Object of observation


زبان های دیگر

English: Focal object
Español: Objeto focal
Top